Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego
Organizator:Gmina Wodzisław/Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brześciu
Adres: Brzeście 1, 28-330 Wodzisław
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel . 413806243
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego w Góry Świętokrzyskie dla 75 osobowej grupy, uczestników projektu pt. ,, Szkoła nowoczesnej edukacji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.02 - Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zorganizowania dwudniowego wyjazdu edukacyjnego w Góry Świętokrzyskie dla 75 osób ( 69 uczniów szkoły klas I- VII w wieku 7- 14 lat, kierownik wyjazdu oraz 5 opiekunek) z zapewnieniem transportu, pełnego wyżywienia, noclegu, biletów wstępów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, przewodnika, ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu.
Wyjazd obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem oraz zakup biletów wstępu dla wszystkich uczestników wyjazdu do:
a. Świętokrzyskiego Parku Narodowego: gołoborzy, ścisłego rezerwatu przyrody oraz Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu,
b. Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi oraz parku edukacyjno- archeologicznego związanego z dymarkami,
c. Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie oraz wejście na Łysicę,
d. Alei Miniatur ,,Wonderful World" w Parku Rozrywki i Miniatur ,,Sabat Krajno".
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na trasie spod szkoły w Brześciu, Brzeście 1, 28-330 Wodzisław zapewniający przejazd i dojazd do wyznaczonych miejsc zwiedzania i noclegu oraz powrót pod budynek szkoły w Brześciu. Zamawiający wymaga, aby autokar był klimatyzowany, posiadał regulowane oparcia foteli i pomieszczenie do przechowywania bagaży. Zamawiający nie dopuszcza transportu busem. Autokar musi być sprawny technicznie przeznaczony do przewozu osób, w tym dzieci w wieku 7-14 lat. Zamawiający dopuszcza przewóz dwoma autokarami.
W przypadku, gdy podstawiony przez Wykonawcę autokar nie zostanie dopuszczony do jazdy, z uwagi na zły stan techniczny stwierdzony w trakcie kontroli stanu technicznego pojazdu przez Policję Wykonawca w czasie 1 godziny od planowanego wyjazdu podstawi inny sprawny technicznie autokar.
W przypadku awarii na trasie Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki lub do podstawienia autokaru sprawnego technicznie w ciągu 2 godzin od ujawnienia awarii.
2. W ramach wyjazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej następujące wyżywienie dla wszystkich uczestników wyjazdu:
a) 2 obiady (w pierwszy i drugi dzień wyjazdu) w godzinach 12.00 - 14.00 składające się z zupy, drugiego dania (ziemniaki lub frytki, filet z kurczaka lub z indyka, zestawu 3 surówek) oraz kompotu, serwowanych do stolika w restauracjach bądź w innych lokalach gastronomicznych,
b) 1 kolacji (w pierwszym dniu) serwowanej w miejscu zakwaterowania w godzinach 19.00 - 20.00,
c) 1 śniadania (w drugim dniu) serwowanego w miejscu zakwaterowania w godzinach 7.00 - 8.00.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim uczestnikom wyjazdu nocleg w hotelu lub innym ośrodku, zapewniając pokoje 2-5 osobowe z dostępem do łazienek dla każdego pokoju. Wszyscy uczestnicy mają mieć zapewniony nocleg w jednym budynku.
4. Dodatkowe ustalenia :
a) Proponowany powyżej program wyjazdu jest ramowy i kolejność jego realizacji jest dowolna i dostosowana do godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
b) Wykonawca zapewni zrealizowanie pełnego programu w/w wyjazdu zaplanowanego przez Zamawiającego.
c) Wykonawca przedstawi pełny program i harmonogram w tym miejsce noclegu i obiadów oraz termin wyjazdu do akceptacji Dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. Ostateczny program wyjazdu Dyrektor szkoły winien otrzymać najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie stanowić załącznik do umowy.
d) Na co najmniej 7 dni przed wyjazdem Dyrektor szkoły powinien otrzymać potwierdzenie wyjazdu zgodnego z umową.
e) Wykonawca zapewni licencjonowanego pilota /przewodnika w każdym autokarze, pełniącego opiekę na całej trasie.
f) Wykonawca ponosi koszty opłat drogowych i parkingowych oraz wszelkie inne koszty związane organizacją i przebiegiem wyjazdu.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Samorządową Szkołę Podstawową w Brześciu, Brzeście 1; 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem: ,,Oferta na świadczenie usługi wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkoła nowoczesnej edukacji"", bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanego druku oferty podpisanego przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na adres: sspbrzescie@op.pl
Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2018 o godz. 14.45
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny ofert.
Otwarcie ofert:Otwarcie nastąpi bez udziału oferentów dnia 26.01.2018 o godzinie 14.45 w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu, Brzeście 1; 28-330 Wodzisław.
Termin składania:2018-01-26
Miejsce i termin realizacji:Termin świadczenia usługi: Realizacja Zamówienia musi nastąpić w okresie 11- 15 czerwca 2018 r. w następujące po sobie dwa dni wg harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.
Wymagania:udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. uprawnienia do organizacji wycieczek.
b) Figurują w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
c) Mają doświadczenie w realizacji usług organizowania wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej tj. wykażą się zorganizowaniem minimum 3 wyjazdów szkolnych o wartości co najmniej 12 000,00 zł brutto każdy w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane prawidłowo.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom.
Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca w formularzu oferty określi ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia. Podana cena jest ceną ostateczną, która nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
Warunki płatności za wykonanie Zamówienia: wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Sposób przygotowania oferty: Ofertę stanowi wypełniony druk oferty zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 niniejszego Zaproszenia oraz dokumenty potwierdzjące spełnienie wymagań dotyczących doświadczenia wykonawcy wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena-100%. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto określoną w formularzu oferty.
W przypadku otrzymania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili bez podanych przyczyn.
Kontakt:Osobą uprawnioną do porozumienia z Wykonawcą jest Pani Anna Haczyk- Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu tel . 413806243.
Kod CPV:63511000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: