Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20530453 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi telekomunikacyjnej
Organizator:Agencja Rozwoju Pomorza S.A
Adres: Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 32 33 247, 58 32 33 133
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26157
Opis:Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w technologii VoIP dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej w technologii VoIP dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A., które obejmuje:
1) uruchomienie usługi Wirtualnej Centrali na dedykowanym łączu operatora (Wykonawcy) lub łączu dzierżawionym od innego operatora w celu realizacji usług Wirtualnej Centrali w formie usługi abonamentowej,
2) obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie warunków technicznych w zakresie możliwości świadczenia usługi w miejscu jej udostępnienia,
3) przejęcie numeracji Zamawiającego zakresie od 58 32 33 100 do 58 32 33 299 od obecnego dostawcy usług telekomunikacyjnych,
4) funkcjonalność Wirtualnej Centrali powinna obejmować:
- zapowiedzi głosowe IVR
- kolejkowanie połączeń
- numery wewnętrzne
- darmowe połączenia wewnętrzne
- grupowanie numerów
- poczta głosowa
- przekierowania połączeń
- warunkowe zapowiedzi głosowe IVR
- Fax to e-mail/e-mail to fax
- ochrona AntyFraud
5) gwarantowana dostępność usługi > 99,00 %, dla każdego okresu rozliczeniowego,
6) dostęp Abonenta do panelu konta i panelu klienta w celu zarządzania usługami i konfiguracją.
7) Helpdesk dla abonenta 24/7/365
8) dedykowany opiekun ze strony operatora
9) możliwość zgłaszania awarii drogą mailową, telefoniczną
10) czas reakcji na awarię nie dłużej niż 2 godz. od zgłoszenia
11) czas usunięcia awarii nie dłużej niż 24 godz. od zgłoszenia
12) łączna wartość umowy zostanie ustalona na podstawie szacunkowego zapotrzebowania Zamawiającego, wykazanego w poniższej tabeli z uwzględnieniem stawek zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego):
Rodzaj usługi / Ilość miesięcy
Stały abonament miesięczny - 47 miesięcy;
Rodzaj usługi / Ilość miesięcy /średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach)
Połączenia wewnątrz sieci operatora - 47 miesięcy; 70 - średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach);
Połączenia krajowe do sieci stacjonarnych - 47 miesięcy; 1000 - średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach);
Połączenia krajowe do sieci telefonii komórkowych operatorów: Play, Polkomtel, PTC, PTK, Polsat Cyfrowy - 47 miesięcy; 3700 - średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach);
Połączenia krajowe do sieci telefonii komórkowych pozostałych operatorów oraz operatorów wirtualnych - 47 miesięcy; 50 - średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach);
Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych: do krajów Unii Europejskiej i USA - 47 miesięcy; 20- średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach);
Połączenia międzynarodowe do sieci telefonii komórkowej: do krajów Unii Europejskiej i USA - 47 miesięcy; 10- średnie szacunkowe czasy połączeń w okresie 1 miesiąca (w minutach).
13) Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w pkt 12 szacunkowe czasy połączeń realizowanych przez Zamawiającego w okresie 1 miesiąca, nie odzwierciedlają rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego. Służą one jedynie porównaniu złożonych przez Wykonawców ofert.
14) Zamawiający gwarantuje sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości w poszczególnych pozycjach wskazanych w pkt 12.
15) w trakcie realizacji zamówienia rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych czasów połączeń realizowanych przez Zamawiającego, wg cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Faktyczne ilości realizowanych czasów połączeń mogą odbiegać od podanych szacunkowo ilości. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości czasów połączeń określonych w Formularzu ofertowym.
16) wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje stały abonament miesięczny oraz wartości rzeczywistych czasów połączeń realizowanych przez Zamawiającego, wg cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
17) Wykonawca na swój koszt dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia usługi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych dostarczonej usługi,
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia dla dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie konfiguracji i obsługi sytemu, w łącznym wymiarze 8 h, w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, w godz.ch pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00.
4. Usługa realizowana będzie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2024 r., tj. przez okres 47 miesięcy. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dostęp do lokalu Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy, w celu umożliwienia Wykonawcy uruchomienia usługi w dniu 01.02.2021 r.
5. Miejsce udostępnienia usługi - siedziba Zamawiającego w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D budynek Olivia Six, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
6. Zamawiający informuje, że w trakcie obwiązywania umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 11 miesięcy, nastąpić może zmiana siedziby Zamawiającego, wówczas zastosowanie będą miały zapisy umowy wskazujące przesłanki umożliwiające rozwiązanie umowy. O zmianie siedziby Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-18
Termin składania:2021-01-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.02.05.00-22-0001/16 - Invest in Pomerania 2020
Warunki zmiany umowy
(...)
m. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności,
n. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy wskazaną w lit. p przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy z załączeniem odpowiednich dowodów uzasadniających zasadność zmiany,
o. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w lit. p tir. i, iii obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę.
p. zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadkach:
i. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
ii. powstania istotnych rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony i pozostanie bez wpływu na przedmiot umowy;
iii. zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, przy czym cena netto pozostanie bez zmian;
iv. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe;
v. zmian zakresu świadczeń objętych niniejszym zamówieniem w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi przez Wykonawcę;
vi. gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2460 z późn. zm.).
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
3. W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
4. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-08
Data ostatniej zmiany
2021-01-08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto ,,C" - 100 %
Przy czym 1% = 1 pkt.
Sposób obliczenia:
C = [CN / CR] x 100
C - ilość punktów dla kryterium Cena brutto ,,C"
CN - najniższa oferowana cena
CR - cena oferty rozpatrywanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marcin Hoppe
tel.: 58 32 33 247
e-mail: przetargi@arp.gda.pl
Adam Sieniawski
tel.: 58 32 33 133
e-mail: przetargi@arp.gda.pl
Kod CPV:64200000-8, 64215000-6
Numer dokumentu:2021-3348-26157, ZW.2.DOK.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: