Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
Adres: ul. Żwirki i Wigury nr 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. grodziski (wielkopolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (061) 44 47 281
E-mail:
Opis:Badanie, sporządzenie i wydanie przez psychologa opinii o predyspozycjach i motywacjach kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej dla 4 osób.

II. Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe dla 4 osób, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Przedmiotem zamówienia będzie:

Część I zamówienia.

Badanie i wydanie opinii o predyspozycjach i motywacjach kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej dla 6 osób i dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej dla 4 osób.

6 osobom (małżonkom) kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
4 osobom (małżonkom) pełniącym funkcję rodziny zastępczej niezawodowej a będącymi kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Sporządzenie opinii winno być poprzedzone badaniem psychologicznym z wykorzystaniem narzędzi badawczych.

2. Zakres i warunki wykonania oraz niezbędne wymagania:

Badania psychologiczne niezbędne do wydania opinii muszą zostać przeprowadzone w budynku na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski.
Każda z osób powinna zostać odrębnie zaopiniowana.
Opinia powinna zawierać informacje na temat stabilności emocjonalnej osoby opiniowanej, jej zdolności do tworzenia więzi, otwartości, elastyczności i empatii, jak również umiejętności rozwiazywania problemów, tolerancji na frustrację i radzenia sobie ze stratą; ponadto opis prezentowanych postaw rodzicielskich i kompetencji opiekuńczo - wychowawczych a także powinna opisywać motywacje badanego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Do każdej opinii powinny być sformułowane wnioski końcowe, określające posiadanie predyspozycji i motywacji badanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Opinie psychologiczne powinny regularnie wpływać do tut. PCPR
Osoba świadcząca usługę winna dysponować odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi za pomocą których ma zostać wydana opinia będąca przedmiotem umowy.
Osoba świadcząca usługę winna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywana kontroli realizacji zamówienia, a wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontroli przez osoby wskazane przez zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce realizacji badań zapewni Zamawiający.
Zamawiający, oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
Terminy badania będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym.

Część II zamówienia.

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w ilości 6 osób oraz przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej w ilości 4 osób, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenie na rodziny zastępcze niezawodowe w ilości 6 osób i szkolenie obejmie wtedy 60 godzin zajęć teoretycznych.
Szkolenie na rodziny zastępcze zawodowe w ilości 4 osoby i szkolenie obejmie wtedy 16 godzin zajęć teoretycznych.
Zakres szkolenia winien być zgodny, z zatwierdzonym na podstawie art.44 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Ministra właściwego do spraw rodziny, programem szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zawodowe.
Szkolenie dla kandydatów winno zostać przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
Podmiot szkolący zapewni materiały szkoleniowe dla 6 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i 4 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
Podmiot szkolący wystawi świadectwo ukończenia szkolenia.
Miejsce realizacji szkolenia zapewni Zamawiający.
Zamawiający, oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
Terminy szkolenia będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym.
Prowadzący winien realizować szkolenie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji poprzez równy dostęp do wsparcia oraz stosowanie języka wrażliwego na płeć.
Zamawiający zastrzega, iż liczba kandydatów może ulec zmianie- zmniejszeniu.

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia dot. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej

Przedstawienie programu szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.
Opracowanie harmonogramu szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Przed szkoleniem należy przeprowadzić każdemu kandydatowi diagnozę psychologiczną i pedagogiczną.
Przeprowadzenie 60 godzin zajęć teoretycznych szkolenia przez uprawnionych trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz przeprowadzenie 16 godzin zajęć teoretycznych szkolenia przez uprawnionych trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.
Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w formie drukowanej.
Zapewnienie uczestnikom materiałów piśmienniczych w postaci zeszytu lub notesu, długopisu.
Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia- dokonanie oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Wystawienie świadectw ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu: list obecności i innej niezbędnej dokumentacji.

Wykaz dokumentów dot. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej, jakie należy przedłożyć wraz z ofertą:

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza ofertowego. Na formularzu oferty należy wpisać cenę świadczenia usługi- cena za przeszkolenie jednej osoby obejmująca wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. Należy także wyszczególnić przeprowadzenia szkolenia dla kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej. Koszty należy wyszczególnić osobno dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową i zawodową.
Miejsce i termin składania ofert: Wymagania dotyczące sporządzenia formularza szacunkowego

- wycenę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym przez uprawniony podmiot formularzu szacunkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do szacowania

- wycena powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

- szacowanie można składać osobiście, pocztą, kurierem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., pok. nr 1 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pgw.pl do dnia 7 września 2020 do godz. 9.00, z dopiskiem: ,,Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia na szkolenie rodzin zastępczych"
Termin składania:2020-09-07
Miejsce i termin realizacji:2. Potencjalny termin wykonania zamówienia:

IV kwartał 2020 r.
5. Miejsce realizacji zamówienia;

Grodzisk Wielkopolski
Wymagania:Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020
Warunki udziału:

- wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,

- wykonawca w momencie udzielenia zamówienia dysponuje sprzętem komputerowym,

-- osób, które będą prowadziły szkolenie posiadają udokumentowane uprawnienia do prowadzenia wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.

- wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

4. Zapytanie kierowane jest do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Kontakt:Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Piotr Bartkowiak, tel. 61 44 52 508, e-mail; piotr@pcprgw.pl
tel. (061) 44 47 281
e-mail: pcpr@pgw.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:PCPR.2260.2-3/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: