Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23247538 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Tłumaczenia
Organizator:HUTA ŁABĘDY S.A
Adres: Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 23-47-479 kom. 883-312-610
E-mail:
Strona www:https://hutalab.logintrade.net
Opis:Tłumaczenia - umowa roczna 2022/2023
Treść zapytania:
HUTA ŁĄBĘDY S.A (HUTA) zaprasza do składania ofert handlowych na cennik, który będzie załącznikiem do umowy, jaką HUTA chce zawrzeć z kontrahentem.
Ogólne warunki zamówienia:
- Istnienie nim 3 lata firmy na rynku.
- Okres zawarcia umowy: 12 miesięcy
- Szacowana wartość tłumaczeń w okresie zawarcia umowy wynosi: ok. 5 tyś. PLN
- Termin płatności: 30 dni
- Forma dostarczenia dokumentów do tłumaczenia: mail
Reszta parametrów i definicji w załączniku ,,OWT"
Na podstawie analizy zapotrzebowania na tłumaczenia w latach 2017 oraz 2018 oraz szacowanych potrzebach na rok 2019, procentowy rozkład tłumaczeń w podziale na języki (tłumaczenie w obu kierunkach) przedstawia się następująco (szacunkowo):
- j. ang. - 95%,
- j. niem. - 3%,
- j. ros. - 2%.
Jak złożyć ofertę?
1. Zapoznać się z załącznikiem " OWT"
2. Wypełnić załącznik w formacie.xls ,,CENNIK" (wypełnić pola zaznaczone na szaro).
3. Wypełnić ceny dla pozycji tłumaczenie pisemne = 0zł (proszę zignorować komunikat o tym że proponują Państwo produkt za darmo, nie będziemy na to patrzeć, najważniejszy jest załącznik)
4. Dodać załącznik do oferty handlowej:
a. Wypełniony/wydrukowany/podpisany zgodnie z reprezentacją skan Cennika oraz
b. Ten sam plik, co w punkcie a. powyżej w formacie Excel.
W przypadku rozbieżności w załącznikach do oferty, skan podpisanego cennika będzie traktowany nadrzędnie.
c. Referencje z ostatnich 3 lat (szczególnie z zakresu tłumaczeń technicznych, handlowo-finansowych).
Ważne informacje:
1. Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej. Dopuszcza się składania ofert cząstkowych na konkretny język (należy wypełnić wszystkie pozycje w załączniku "cennik" dot. danego języka).
2. Firmy, które przejdą pierwszy etap procesu zostaną zaproszone do kolejnego / kolejnych etapów.
3. Kontrahentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.
4. Zlecenia będą realizowane na podstawie informacji mailowych.
5. HUTA zastrzega, iż rzeczywista wartość netto tłumaczeń jest wartością szacunkową i może ulec zmianie. Wartość szacunkowa została podana na podstawie analizy zleceń tłumaczenia z 3 lat. oraz z szacunkowej ilości zapotrzebowanej na rok 2023. Wartość ta nie jest zobowiązująca.
6. Koszt dostawy tłumaczeń po stronie Dostawcy.
7. Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument "Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.
8. Złożenie oferty handlowej przez Oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:
a. Treści zaproszenia do składania ofert,
b. Warunków formalnych,
c. Dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów,
d. Dokumentu pn. "Instrukcja w sprawie udziału w postępowaniach zakupowych", który stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu Zakupów.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Termin ważności złożonej oferty handlowej - 30 dni.
13. Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. i Instrukcją w sprawie udziału w Postępowaniach Zakupowych.
Po zakończonym postępowaniu lub w jego trakcie
Po zakończonym postępowaniu lub w jego trakcie HUTA, zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez wyłonionego dostawę poniższych dokumentów firmowych:
1. Kopię pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta.
3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
4. Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
5. Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.
6. Dokument potwierdzający zawarcie przez firmę ubezpieczenia/polisa OC dla tłumaczy / Biur tłumaczeń.
Dodatkowo HUTA:
1. Zweryfikuje na stronie internetowej Ministra Finansów (https://ppuslugi.mf.gov.pl) czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
2. Sprawdzi dane z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) lub CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx), w tym:
a. o osobach uprawionych do reprezentacji kontrahenta,
b. informacja, czy kontrahent znajduje się w stanie upadłości.
KONTAKT
Kontakt w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:
- (Preferowany) Poprzez formularz kontaktowy na Platformie zakupowej lub
- Telefoniczny Paulina Podsiadło 883-312-610 ppodsiadlo@hutalab.com.pl Oktawia Brodzka obrodzka@hutalab.com.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Tłumaczenie pisemne 1 szt. R429748313000022
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://hutalab.logintrade.net/zapytania_email,1350154,a74fa3643e4e63e17b74c0ed7a3e885f.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 05- 2022 15: 15
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 05- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
26- 05- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://hutalab.logintrade.net/zapytania_email,1350154,a74fa3643e4e63e17b74c0ed7a3e885f.html
Termin składania:2022-05-27
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Termin płatności: 30 dni
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 98%
Doświadczenie - 2%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Paulina Podsiadło
tel: 32 23-47-479
e-mail: ppodsiadlo@hutalab.com.pl
Kontakt merytoryczny:
Oktawia Brodzka
tel:
e-mail: obrodzka@hutalab.com.pl
Kontakt merytoryczny:
Paulina Podsiadło
tel: 32 23-47-479
e-mail: ppodsiadlo@hutalab.com.pl
Numer dokumentu:Z706/315572
Źródło: Internet i własne
Załączniki: