Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23681174 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-05
Przedmiot ogłoszenia:Tłumaczenie pisemne przysięgłe
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. włoszczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 4139449939
E-mail:
Opis:Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski.
Opis przedmiotu zamówienia:
a. Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński - język polski, w trybie zwykłym
w ilości około 140 stron. Powyższe wskazania ilościowe są wielkościami
prognozowanymi i nie stanowią podstawy roszczeń o udzielenie zamówienia na
powyższe ilości. Jedna strona rozliczeniowa / obliczeniowa wynosi 1125 znaków
(odczytanych bez spacji).
b. Zamawiający informuje, iż zakres tematyczny tłumaczeń będzie obejmował przede
wszystkim dokumenty urzędowe, medyczne, szkolne, pracownicze, upoważnienia.
c. Czas realizacji zamówienia w trybie zwykłym, to minimum 6 stron w ciągu jednego dnia
kalendarzowego. Miejsce dostarczenia dokumentacji oraz ich odbioru znajduje się
w odległości nieprzekraczającej 80 km od miasta Włoszczowa.
d. Cena musi obejmować usługę ,,proofreading". Zaoferowana przez Wykonawcę cena
obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
e. Kadra obsługująca Zamawiającego będzie składała się z osób posiadających
doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów urzędniczych, medycznych. Pod każdym
tłumaczeniem znajdzie się formuła poświadczająca, podpis Tłumacza oraz pieczęć. W
przypadku, gdy w materiałach przetłumaczonych przez tego samego Tłumacza pojawiać
się będą podobne błędy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany na innego
Tłumacza. Tłumacz przysięgły musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu
tłumacza przysięgłego, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie
tłumacza przysięgłego (t.j. z 2019 r., poz. 1326 z późn.zm.).
Miejsce i termin składania ofert: Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 12 sierpnia 2022 r.
2. Miejscem składania ofert jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Wiśniowa 10, 29-
100 Włoszczowa, pokój 208 w godz.ch urzędowania, tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
3. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie podany wyżej lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie z dopiskiem ,,Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski"
lub w formie skanów na adres mailowy zamowienia@pcprwloszczowa.pl
4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
5. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana,
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Termin składania:2022-08-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30
czerwca 2023 r.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa w pok. 114. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Jolanta Pękala, tel. 4139449939.
Numer dokumentu:PCPR-RPO-3610/8-9 /22
Źródło: Internet i własne
Załączniki: