Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21839413 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Transport dzieci
Organizator:Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
Adres: ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 513 980 421, 17 787 48 82
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, zaprasza do składania ofert cenowych na:,,Transport dzieci ze szkół podstawowych - dowóz z pod danejszkoły na Pływalnie Smoczka Ul. Powstańców Warszawy."
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Transport dzieci ze szkół podstawowych - dowóz z pod danej szkoły na Pływalnie Smoczka Ul. Powstańców Warszawy - przywóz z Pływalni Smoczka pod daną szkołę wg. grafika zajęć z terenu miasta Mielec.
Dotyczy:

SP1 Ul. Kilińskiego;
SP2 Ul. Kościuszki;
SP 3 Ul. Żeromskiego;
SP 6 Ul. Solskiego lub SP 6 Ul. Biernackiego;
SP 7 Ul. Grunwaldzka;
SP 8 Ul. Tańskiego;
SP 9 Ul. Drzewieckiego;
SP 13 Ul. Łąkowa (z wyłączeniem transportu z SP nr 11 Ul. Warneńczyka i SP nr 12 Ul. Wandy).

Hipotetyczna liczba transportów w danym okresie - 150, liczba dzieci w jednym przewozie maks. 45 osób, zajęcia na pływalni 45 minut plus czas na przebranie dzieci w szatni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

Grafik dowozów*

SP 1 - Poniedziałek i Środa 8:15 ze szkoły na pływalnię / 10:00 z pływalni;

SP 2 - Poniedziałek i Środa 12:00 ze szkoły na pływalnię / 13:45 z pływalni;

SP 3 - Środa i Piątek 12:00 ze szkoły na pływalnię / 13:45 z pływalni;

SP 6 - Wtorek i Czwartek 12:00 ze szkoły na pływalnię / 13:45 z pływalni;

SP 7 - Środa i Piątek 12:45 ze szkoły na pływalnię / 14:30 z pływalni;

SP 8 - Poniedziałek 12:00 ze szkoły na pływalnię / 13:45 z pływalni;

Środa 12:45 ze szkoły na pływalnię / 14:30 z pływalni;

SP 9 - Wtorek i Piątek 12:45 ze szkoły na pływalnię / 14:30 z pływalni;

SP 13 - Wtorek 12:55 ze szkoły na pływalnię / 14:30 z pływalni;

Piątek 12:15 ze szkoły na pływalnię / 13:45 z pływalni;
*Godziny odjazdów z Pływalni Smoczka nie są sztywne i mogą ulec wydłużeniu ze względu na potrzebę wysuszenia włosców, ubrania się dzieci itp. Autobus będzie musiał poczekać.

Usługa będzie wykonywana autobusami niskopodłogowymi lub niskowejściowymi.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.09.2021 r. do godz. 12:45w formie:
papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
faksem na nr : nie dotyczy
elektronicznej na e-mail: sekretariat@mosir.mielec.pl
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2021 godz. 13:00 na sali konferencyjnej MOSiR pok. 27 przy ulicy Solskiego.
Termin składania:2021-09-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 13.09 do 30.12.2021 r.
Wymagania:dotyczące zamówieniao wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto
Okres gwarancji: nie dotyczy
Warunki płatności: po każdym miesiącu wykonania usługi płatność do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
Inne istotne warunki zamówienia (np. warunki udziału w postepowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty):
Wykonawca musi wykazać się udokumentowaniem min. jednej usługi transportu dzieci ze szkół podstawowych przez okres min. 8 miesięcy.
Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na przewóz osób.
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularne specjalnej Szkoły Podstawowe w Mielcu - Basen MOSiR ,,Smoczka".
Dokumenty jakie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
Dokumenty potwierdzające wymogi o których mowa w ust. 6 pkt 1-3.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę pojazdów niskopodłogowych/niskowejściowych.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca wskaże cenę za wykonanie jednego przewozu dzieci (tam i z powrotem) oraz hipotetyczną wartość zamówienia (cena przewozu x 150 przewozów). Wykonawca poda ceny netto i ceny brutto za realizację jednego przewozu. Cenę oferty należy policzyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt 1 niniejszego zapytania.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów,
Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
Kryterium oceny ofert - cena 100%.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta";
oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zeskanowana do formatu .jpg/.pdf lub opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej osobiście, na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na Transport dzieci ze szkół podstawowych".
Kontakt:Kontakt: Małgorzata Pulnar tel. +48 513 980 421 lub 17 787 48 82.
Numer dokumentu:15/ZP/30E/2021, OPK.261.1.202115/ZP/30E/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: