Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15278607 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Transport i ubezpieczenie pracowników
Organizator:SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Asesora 86, 80-119 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:570956000
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/4/2018 DOTYCZĄCE: Transport i ubezpieczenie pracowników w związku z udziałem w targach HOSPITALAR 2018
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest transport i ubezpieczenie pracowników w związku z udziałem w targach HOSPITALAR 2018 w terminie 22 -25 maj 2018 r
Cel zamówienia
Udział w targach w charakterze wystawcy. Promocja Firmy na wybranych rynkach zagranicznych
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest transport i ubezpieczenie pracowników w związku z udziałem w targach HOSPITALAR 2018 w terminie 22 -25 maj 2018 r. według poniższej specyfikacji:
Usługa 1.
Transport 2 pracowników
1. Wykonawca zapewni transport lotniczy na trasie Gdańsk - Sao Paulo - Gdańsk lub Warszawa - Sao Pulo - Warszawa (w ofercie należy wskazać jedną z miejscowości Gdańsk lub Warszawa), w tym z lotniska do miejsca zakwaterowania/hotelu/ i na lotnisko z hotelu.
2. Jeśli wylot miałby nastąpić z innego lotniska niż w Gdańsku to należy zapewnić transport 2 osób z Gdańska do wskazanego w ofercie lotniska, z którego miałby nastąpić wylot i przylot do/ z Sao Paulo
3. Dzień wylotu z Polski: 20.05.2018 r. w godzinach porannych
4. Dzień wylotu powrotnego: 26.05.2018 r.
5. Podróż odbywać się będzie publicznymi środkami transportu lotniczego kl. ekonomiczną;
6. Wykonawca ureguluje należności za bilety lotnicze. Cena biletu powinna obejmować wszelkie koszty w tym opłaty lotniskowe, miejscówkę, bagaż rejestrowany, opłaty manipulacyjne, opłaty paliwowe, opłatę za odprawę, podatki itp.
7. Wykonawca dostarczy komplet biletów Zamawiającemu w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia podróży. Jeżeli jest to dopuszczalne przez linie lotnicze bilet można dostarczyć pocztą elektroniczną w formie wymaganej przez przewoźnika.
CPV: 60400000-2 Usługi transportu lotniczego, CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, CPV: 60200000-0 Usługi transportu kolejowego
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 07-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty można składać:
a) Pocztą, kurierem albo osobiście pod adresem: 80-119 Gdańsk, ul. Asesora 86
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dotacje@sinutronic.eu
2. Termin składania ofert upływa dnia: 07/05/2018 r. g. 23:59
3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
dotacje@sinutronic.eu
Termin składania:2018-05-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zagraniczne Powiat: Wszystkie Miejscowość: Gdańsk
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa powinna być świadczona w okresie 20/05/2018 - 26/05/2018
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
CENA OFERTY - 100%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC - liczba punktów za kryterium cena
Co - cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SINUTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Asesora 86
80-119 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
58 305 40 80
NIP
5833161959
Tytuł projektu
Wzrost rozpoznawalności marki produktowej firmy Sinutronic Sp. z o.o.na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branżowej.
Numer projektu
POIR.03.03.03-22-0009/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Skrzypczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
570956000
Kod CPV:60400000-2
Numer dokumentu:1106323, 5/4/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: