Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23631826 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-27
Przedmiot ogłoszenia:Transport wystawy, montaż i demontaż wystawy
Organizator:Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 22 39 57 600, fax: 48 22 39 57 601, tel.: 502-388-373
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia.
Transport wystawy ,,Between Life and Death", na trasie: 598-0048, 2-21 Rinku Oraikita
Izumisano-City, Osaka Pref Sugihara Musuem, Yaotsu - cho, Yaotsu 1071 (Japonia), montaż i
demontaż wystawy w Sugihara Musuem, Yaotsu - cho, Yaotsu 1071 (Japonia).
1.1 Nazwa i opis projektu w ramach którego dokonywany jest zakup.
Wystawa pt. ,,Between Life and Death" (dalej ,,Wystawa")
Miejsce i termin składania ofert: W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia: 04.08.2022 do godz. 16.00.
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem, poczty e-mail, lub osobiście.
W przypadku poczty e-mail oferty należy wysyłać na adres: marek.dabkowski@enrs.eu
Termin składania:2022-08-04
Miejsce i termin realizacji:3. Sposób i miejsce zamówienia.
Realizacja na trasie: 598-0048, 2-21 Rinku Oraikita Izumisano-City, Osaka Pref - Sugihara
Musuem, Yaotsu - cho, Yaotsu 1071 (Japonia), montaż i demontaż wystawy w Sugihara Musuem,
Yaotsu - cho, Yaotsu 1071 (Japonia).
4. Termin realizacji zamówienia.
1) Transport wystawy na trasie: 598-0048, 2-21 Rinku Oraikita Izumisano-City, Osaka Pref - Sugihara Musuem, Yaotsu - cho, Yaotsu 1071 (Japonia) w terminie gwarantującym realizację montażu w dniu 29.08.2022;
2) 29.08.2022 montaż wystawy w Muzeum;
3) 26.09.2022 demontaż wystawy w Muzeum;
Wymagania:2. Termin ważności oferty.
30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
5. Warunki udziału.
Oferty mogą składać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) Współpraca w ciągu ostatnich 12 miesięcy z minimum jedną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury (RIK), realizującą międzynarodowe projekty wystawiennicze,
2) Doświadczenie w transporcie kulturalnych projektów wystawienniczych do minimum 2 krajów europejskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
3) Doświadczenie w realizacji transportów kulturalnych projektów wystawienniczych na terenie Japonii.
WAŻNE: Przez projekt wystawienniczy rozumie się wystawę prezentującą treści kulturalne lub historyczne.
Warunkiem przystąpienia i zaprezentowania oferty jest spełnienie warunków wymienionych powyżej.
6. Kryteria oceny ofert.
Kryterium oceny ofert jest cena.
7. Warunki gwarancji.
Na wykonane prace Wykonawca udziela każdorazowo 40 dni gwarancji liczonej od dnia realizacji i podpisania protokołu odbioru usług.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku aktów wandalizmu, uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, chyba że są one spowodowane przez Wykonawcę lub osobę działającą na jego zlecenie. Wykonawca nie odpowiada również za szkody powstałe na wypadek zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).
Zgłoszenia reklamacyjne będą wysyłane do Wykonawcy w formie pisemnej lub mailowej wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
8. Warunki płatności i odbioru.
14 dni od zakończenia usługi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur:- płatność zostanie podzielona na dwie części - oddzielnie za transport do Sugihara Musuem wraz z montażem i demontaż Wystawy
9. TREŚĆ OFERTY I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY.
Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty, opisy, próbki:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, o których mowa w punkcie 5 powyżej.
WAŻNE: Decyduje data doręczenia oferty do Zamawiającego
11. Zastrzeżenia.
1) Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez podania przyczyny;
3) W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie spełnia warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim umowy z innego powodu (w szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może przystąpić do negocjacji z kolejnym wykonawcą.
Kontakt:Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
Marek Dąbkowski
tel.: 502-388-373, e-mail marek.dabkowski@enrs.eu
Numer dokumentu:ZDK/2022/07/27/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: