Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27206335 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego
Organizator:Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 82 5685900, tel. (82) 568-52-21
E-mail:
Opis:ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Ubezpieczenie OC Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie od 13 czerwca 2024 roku na okres 12-stu miesięcy regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 10 maja 2019 poz. 866) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowy w załączeniu).
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) lub własnym druku zawierającym dane zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. nr 1) w terminie do 28 maja 2024 roku w następujący sposób (do wyboru):
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- na adres e-mail: justyna.jegorow@strazgraniczna.pl
Termin składania:2024-05-28
Wymagania:Warunki zapytania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe (100 %).
4. Zamawiający odrzuci ofertę:
- złożoną po terminie,
- złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
- jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
5. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 2.
6. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od dnia obowiązywania umowy - polisy OC.
7. Zapytanie ofertowe realizowane jest poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Dodatkowe informacje:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Trubakowskiej 2, 22-100 Chełm do zawarcia umowy.
2. Zamawiający informuje, że zebrane dane osobowe będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom.
Kontakt:3. Wszelkich informacji udziela: Justyna Jegorow w godz. 7.30 - 15.30 pod nr tel. (82) 568-52-21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: