Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15813780 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-01
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Organizator:CELON PHARMA S.A.
Adres: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:+48 22 751 59 33
E-mail:
Opis:Przedmiot Zapytania 03/2018/M/NoteSzHD/Z8 LP. NAZWA TOWARU
1
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora w badaniu klinicznym
1. Zapytanie ofertowe dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dotyczy badania klinicznego fazy I, w którym będą brać udział zdrowi ochotnicy. Ubezpieczeniem OC musi być objęta odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, musi wynosić równowartość 4 000 000 EUR w PLN. Kwota ta ustalona jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego rzez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku bieżącym.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2A Kiełpin, 05-092 Łomianki
osoby kontaktowe: Anna Dulińska
anna.dulinska@celonpharma.com
Aby uzyskać więcej informacji o przedmiocie niniejszego zapytania ofertowego, prosimy o kontakt z panią Joanną Sierzputowską, joanna.sierzputowska@celonpharma.com
Termin składania ofert do dnia 09.08.2018r.
1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy anna.dulinska@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
2. Oferta musi być złożona nie później niż do 09.08.2018. Jeśli oferta wysłana została pocztą tradycyjną lub kurierem, ofertę uważa się za złożoną jeżeli wpłynęła do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu wskazanym jako ostateczny termin składania ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:3. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 14.08.2018 r.
Termin składania:2018-08-09
Miejsce i termin realizacji:ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: SIERPIEŃ 2018
ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: SIERPIEŃ 2018
4. Czas realizacji: Polisa musi obowiązywać w trakcie przeprowadzania badania klinicznego od 01.10.2018r. do 31.12.2020r.
Wymagania:RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prywatny
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
Zapytanie ofertowe
TRYB ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów oraz opublikuje informacje na swojej stronie internetowej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Celon Pharma SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Celon Pharma SA do zawarcia umowy.
. Zamawiający zdaje sobie sprawę z potrzeby Oferentów do uzyskania niezbędnych informacji i szczegółów dotyczących badania w celu właściwej oceny ryzyka i przedstawieniu oferty, w związku z czym dopuszcza możliwość zadawania pytań i zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego udzieli informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia, w czasie trwania zapytania ofertowego. W celu uzyskania niezbędnych informacji Oferent powinien przesłać pytania drogą elektroniczną na adres joanna.sierzputowska@celonpharma.com .
3. W przypadku wystąpienia wielu pytań dodatkowych ze strony Oferentów, niezbędnych do właściwej oceny ryzyka i przedstawieniu oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
KRYTERIA OCENY OFERT:
? cena 100%
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena
100%
100
najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej netto Razem 100 % 100 100
DODATKOWĄ SPECYFIKACJĘ MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM:
Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2A Kiełpin, 05-092 Łomianki
Zawiadomienie o wyborze:
Oferty zostaną ocenione w siedzibie Zamawiającego do dnia 14/08/2018.
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej www.celonpharma.com do dnia 16/08/2018.

Prezentacja ofert:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi wskazywać:
A. numer zapytania ofertowego
B. datę sporządzenia,
C. Dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli są dostępne),
2. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "oświadczenia o braku powiązań personalnych lub kapitałowych z Zamawiającym".
3. Numer zapytania ofertowego powinien pojawić się również w tytułach poczty elektronicznej, tradycyjnej lub kurierskiej.
4. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 1 miesiąca, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Dostawcy.
UWAGI:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru zwycięskiego Oferenta. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania przyczyn zamknięcia postępowania.
3. Oceniając oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oceny końcowej i powiadomienia o ocenie ofert w późniejszym terminie.
4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty lub jej wycofania przed wyznaczonym terminem składania ofert.
5. Oferty nie spełniające wymagań formalnych opisanych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie przyjmuje ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których zawartość budzi uzasadnione wątpliwości.
PROSIMY O SKŁADANIE OFERT ZAKŁADAJĄCYCH PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY Z CO NAJMNIEJ 30-DNIOWYM TERMINEM PŁATNOŚCI
Kontakt:osoby kontaktowe: Joanna Sierzputowska
mail: joanna.sierzputowska@celonpharma.com
Kod CPV:66516000-0
Numer dokumentu:03/2018/M/NoteSzHD/Z8
Źródło: Internet i własne
Załączniki: