Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Ułożenie płytek gresowych na parterach
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o
Adres: ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. żyrardowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 858 1000 tel. 46 858 1038 fax 46 858 1001
Opis:Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. działając w imieniu
Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 37 w Żyrardowie zaprasza do złożenia oferty na:
,,Ułożenie płytek gresowych na parterach w klatkach schodowych (podesty +
stopnie schodowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Kościuszki 37 w Żyrardowie".
Miejsce i termin składania ofert: 3. Termin składania ofert: upływa w dniu 15.11.2017 r. o godz. 10:00
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na
załączonym formularzu oferty, w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Ułożenie płytek
gresowych na parterach w klatkach schodowych (podesty + stopnie
schodowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 37
w Żyrardowie".
6. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul.
Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów.
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2017 o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów.
Termin składania:2017-11-15
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia 30 dni od podpisania zlecenia
Wymagania:1. Ofertę należy złożyć wg załącznika nr 1 w oparciu o przedstawiony opis załączony do
zaproszenia i wizję w budynku.
. Kryterium wyboru ofert - najniższa cena .
8. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń parter).
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wybranemu przez Wspólnotę
Mieszkaniową przy ul. Kościuszki 37 w Żyrardowie.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancję na wykonane przez siebie roboty na czas
minimum 24 miesięcy od daty odbioru robót i rękojmi zgodnie z Kc.
Do formularza oferty należy załączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidenqi i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: