Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17483623 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-11
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringowa
Organizator:Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Adres: ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81- 466 55 60 wew. 15
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:usługa cateringowa dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, częściowo realizowana w ramach projektu ,,Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, częściowo realizowana w ramach projektu ,,Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy
środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"
Kod CPV:
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
55321000-6 - usługi przygotowywania posiłków
55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, częściowo realizowana w ramach projektu ,,Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy
środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, częściowo realizowana w ramach projektu ,,Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy
środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych dokuemntach.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej trwałą i czytelną
techniką.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.
3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej
5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie . Koperta powinna być zamknięta
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści.
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
20 - 128 Lublin, ul. Lwowska 28
oraz oznakowana:
OFERTA - Usługa cateringowa.
Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy złożyć w ZOW w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28, Dział
Administracji - pok. 101 do dnia 19.06. 2019 r. do godz. 8.00
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Termin składania:2019-06-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia od 01.07.2019 r. - 31.10.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Wiedza i doświadczenie
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Potencjał techniczny
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Dodatkowe warunki
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamówienia uzupełniające
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert.
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
1). Cena - 80 % (80 pkt.)
2). Aspekt społeczny - 20 % (20 pkt.)
Definicja podmiotu ekonomii społecznej (wg Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):
Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a) PS, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
11
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3
pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż
50%;
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -
Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).
Ad.1).
Punkty w kryterium 1 (C) cena będą liczone następująco:
Oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium Cmin = 80 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) × 80 pkt,
gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej.
Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
Ad.2).
Kryterium Aspekt społeczny przyznane będą punkty w następujący sposób:
- wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej - 20 pkt.,
- wykonawca nie jest podmiotem ekonomii społecznej - 0 pkt.
Wykluczenia
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA LUBLIN/ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE
Adres
pl. Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
814665560
Fax
814665561
NIP
9462575811
Tytuł projektu
Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku
Numer projektu
RPLU.11.02.00-06-0020/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sławomir Kabała
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 81- 466 55 60 wew. 15
Numer dokumentu:1189954, ZOW.332.27.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: