Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17883928 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-08-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa cateringowa
Organizator:Pływalnia Miejska ,,Nawa" spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
Adres: ul. B. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Skierniewice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 833 89 69
Opis:konkurs ofert na usługę cateringową podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w dniu 14 i 15 września 2019r. i zaprasza do złożenia pisemnej oferty,
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla zaproszonych gości podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w dniu 14 i 15 września 2019 r. w Skierniewicach.
Na wykonanie przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:
- przygotowanie poczęstunku
- obsługa kelnerska
Wykonawca zapewni również:
- zastawę stołową porcelanową
- sztućce
- obrusy, serwety,
- stoły okrągłe minimum 10 osobowe z krzesłami wyściełanymi,
- dekorację stołów
Wielkość i zakres zamówienia:
1. Planowana liczba uczestników: do 500 osób
2. Zamawiający zastrzega, że ilość zestawów może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby uczestników. Wykonawca zostanie poinformowany o liczbie uczestników najpóźniej na trzy dni przed Imprezą.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom w dniu 14 i 15.09.2019 r. cateringu w formie:
- napoje gorące (kawa, herbata, cukier, cytrynę i śmietankę/mleko bez ograniczeń)
- zimne napoje (woda mineralna, soki, napoje gazowane bez ograniczeń)
- słodkie przekąski bez ograniczeń
- sześć dań gorących w formie bufetu szwedzkiego bez ograniczeń,
- zimne przekąski (zimna płyta) oraz dodatki( chleb, masło) bez ograniczeń
- alkohol (wódka, wino, piwo) bez ograniczeń.
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia przyłącze energetyczne.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty wraz z propozycją menu, referencjami oraz dowodem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem ,,Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw " należy składać w Pływalni Miejskiej ,,NAWA" w Skierniewicach przy ulicy Prusa 6a, w sekretariacie do dnia 30 sierpnia 2019r., godz. 9.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w części jawnej przetargu w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 9.15 w siedzibie Pływalni Miejskiej NAWA w Skierniewicach, pok. Nr 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Termin składania:2019-08-30
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania usługi:
Hala namiotowa na terenie Muzeum Historycznego Skierniewic w Skierniewicach przy ulicy Batorego 64].
Wadium:20.000 zł
Wymagania:Informacje dodatkowe:
Wykonawca dostarczy zamówiony poczęstunek na własny koszt w specjalistycznych termosach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Do udziału w konkursie dopuszcza się podmioty, które
legitymują się doświadczeniem w obsłudze imprez o podobnym charakterze, gdzie liczba uczestników była nie mniejsza niż 500 .
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Informacje dotyczące oceny ofert:
Propozycja dotycząca menu, doświadczenie w organizacji imprez, cena. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Informacje dotyczące płatności:
1. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem po realizacji zamówienia i zatwierdzeniu ilości osób oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Ogłaszający konkurs nie przewiduje się zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Informacje dotyczące złożenia oferty:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 20.000 zł na rachunek Spółki najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2019r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpłaty należnej sumy na rachunek Spółki w Banku PEKAO S.A. 24124033211111000028540670. Wadium wpłacone przez uczestnika konkursu, który go wygrał zalicza się na poczet zabezpieczenia prawidłowo wykonanej usługi, które zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia wykonania usługi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Przybysz /46/8338969, 502248686
Źródło: Internet i własne
Załączniki: