Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15662465 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Usługa dozoru terenu
Organizator:Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Adres: ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.(0-13) 43 218 98 Faks (0-13) 43 215 71
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa dozoru terenu podczas imprez: DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ i KARPACKIE KLIMATY' 2018, organizowanych przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1.
Imprezy te będą organizowane w rynku w Krośnie w dniach :
DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ - 4 - 5.08.2018 r.
KARPACKIE KLIMATY - 17.08 - 19.08.2018 r.
Zamówienie obejmuje:
Dozór terenu podczas imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza,
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat, I piętro, w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 9.30.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w 12.07.2018 r., w siedzibie Zamawiającego pok. Dyrektora, I piętro godz. 10.00.
Termin składania:2018-07-12
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie usług ochrony osób i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi uwierzytelnioną kserokopię opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
- zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 złotych brutto każda, której przedmiotem było/jest świadczenie usług ochroniarskich; w przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi ochroniarskie przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
oraz dysponuje co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie usług ochrony osób i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).
2.2.Kserokopię opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.3. Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 złotych brutto każda, których przedmiotem było/jest świadczenie usług ochroniarskich; w przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi ochroniarskie przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
(sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia) oraz załączeniem dowodów określających, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie lub są nadal wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są nadal wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyższej;
2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia.
3. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą:
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać każdy wykonawca.
3.2. W przypadku wyboru oferty - przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy:
- złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółki cywilnej) - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających wspólnie (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej); umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na usługi społeczne (konsorcjum lub spółki cywilnej) powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być:
a/załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie na usługi społeczne, którego dotyczy, nazwę i adres Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
b/podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli Wykonawców;
c) złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

IX. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.rckp.krosno.pl
Uwagi:VIII. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto.
Kod CPV:79710000-4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: