Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15311024 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa przeprowadzenia szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim
Adres: ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. grodziski (wielkopolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. 61 44 46 349 / 335 / 305
E-mail:
Opis:usługa przeprowadzenia szkolenia o tematyce:
1) "Prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C"
finansowanego ze środków EFS PO WER dla 2 osób bezrobotnych;
2) "Prawo jazdy kat. E i Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C"
finansowanego ze środków EFS PO WER dla 1 osoby bezrobotnej;
3) "Kwalifikacja wstępna przyspieszona"
finansowanego ze środków EFS PO WER dla 1 osoby bezrobotnej;
Powyższe zamówienia należy traktować łącznie. Nie będą przyjmowane oferty cząstkowe.
Jednakże ze względu na charakter zamówienia należy złożyć do każdego szkolenia. odpowiedni formularz ofertowy. W sumie należy złożyć 3 formularze ofertowe.
Do ogólnego kosztu szkolenia należy doliczyć koszt egzaminu
W sumie mają zostać przeszkolone 4 osoby (liczba osób może ulec zmianie) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wielkopolskim.
Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
Realizacja kursu powinna gwarantować uczestnikowi solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno - praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestnika).
Miejsce szkolenia: w promieniu do 30 km od miejscowości Grodzisk Wielkopolski
Przewidywany termin wykonania zamówienia: maj/czerwiec 2018r.
Łączny wymiar poszczególnych szkoleń wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację umiejętności i kompetencji nabytych podczas kursu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa 07.05.2018r. o godz. 10.00 (mailem na adres: szkolenia@pupgrodziskwlkp.pl, osobiście bądź listownie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Poznańska 15 pokój nr 9 (sekretariat). Za termin wniesienia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-05-07
Wymagania:Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Poznańska 15
tel./fax. 61 44 46 349 / 335 / 305
www.pupgrodziskwlkp.pl, e-mail: pogr@praca.gov.pl
Tylko kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem, załączone do oferty będą uznane za ważne.
Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty.
Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro.
UWAGA:
Instytucje szkoleniowe zainteresowane współpracą (organizacja szkoleń/kursu) z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Wielkopolskim winne są składać oferty szkoleniowe na podstawie wzoru oferty szkoleniowej wraz z dokumentami/wykazami potwierdzającymi dane zawarte w ofercie szkoleniowej, oświadczeniami. Ww. informacje i dokumenty niezbędne są do dokonania wyboru instytucji szkoleniowej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: