Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wywozu i recyklingu odpadów
Organizator:Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adres: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 850 92 00; 17 743 28 00 faks 17 852 44 57
E-mail:
Opis:II. Nazwa zadania: usługa wywozu i recyklingu odpadów z budynków Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie w okresie I półrocza 2020 roku (6 miesięcy).
Miejsce i termin składania ofert: XIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 27.12.2019 r., zgodnie ze wskazówkami określonymi
w pkt. IX. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie
będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Otwarcie ofert:XV. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.12.2019 r. Ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, pok. 214.
Termin składania:2019-12-27
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Wymagania:V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie sie kierował kryterium:
1. Kryterium oceny ofert - cena (brutto): 90 % znaczenia
Sposób oceny ofert: oferty będą oceniane na podstawie informacji zawartych w punkcie 1
Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty,
w kryterium cena punkty zostaną obliczone wg wzoru:
C min
Kc = x 90
C b
gdzie:
Kc - ocena punktowa oferty w kryterium cena,
Cmin - najniższa cena brutto,
Cb - cena brutto oferty badanej.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, inni Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do ww. wzoru.
2. Kryterium oceny ofert - aspekty społeczne, w tym kryterium punkty zostaną przyznane jako
0 lub 10, według poniższych zasad:
0 punktów - gdy Wykonawca nie zadeklaruje zaangażowania do realizacji zamówienia co
najmniej jednej osoby niepełnosprawnej
10 punktów - gdy Wykonawca zadeklaruje zaangażowanie do realizacji zamówienia co
najmniej jednej osoby niepełnosprawnej
Zamawiający będzie oceniał zaangażowanie przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia co
najmniej jednej osoby niepełnosprawnej przez cały okres wykonywania zamówienia (umowy) na niżej
opisanych warunkach:
1. Poprzez zaangażowanie przy realizacji zamówienia, Zamawiający rozumie bezpośredni
udział przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Osobą niepełnosprawną jest osoba w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 511 ze zm.) lub zgodnie z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania w tych państwach.
3. Zaangażowanie do realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej może
być dokonane poprzez udział w wykonywaniu czynności związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej będącej w zatrudnieniu
u Wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca może również zatrudnić w terminie do siedmiu dni od zawarcia umowy,
co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, niebędącą dotychczas w zatrudnieniu
u Wykonawcy, a która to osoba będzie wykonywała czynności związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli z Formularza ofertowego nie będzie wynikać jednoznacznie czy Wykonawca deklaruje
zaangażowanie do realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej czy nie
(np. Wykonawca nie zaznaczy żadnego punktu lub zaznaczy więcej niż jeden punkt),
Zamawiający przyjmie, że nie zadeklarował zaangażowania do realizacji zamówienia co
najmniej jednej osoby niepełnosprawnej i otrzyma w kryterium 0 punktów.
6. Wynik:
a) punkty uzyskane w ww. kryteriach będą stanowić ostateczną ilość punktów
poszczególnych ofert,
b) za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
c) pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
d) realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość
punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
VI. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej
będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
2. Cena oferty będzie obliczona jako suma iloczynów odpowiednich cen jednostkowych brutto
(z dokładnością do pełnych groszy, tj. dwóch miejsc po przecinku) i ilości poszczególnych
pozycji przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego.
3. Cena będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
zamówienia (np. upusty, rabaty, zniżki), zgodnie z wymaganiami określonymi w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
do złożenia oferty, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych
praw autorskich i praw zależnych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa
autorskiego utworów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Cena będzie wyrażona cyfrowo dokładnością do pełnych groszy tj. dwa miejsca po przecinku.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie
polskiej.
5. Zaangażowanie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej na warunkach określonych przez
Zamawiającego, jeżeli Wykonawca takie zadeklaruje, musi zostać uwzględnione w cenie
oferty.
VIII. Cena (ceny) podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała
waloryzacji.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać złożona na dołączonym formularzy ofertowym w formie
elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl lub osobiście na
adres Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. A.S. Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów, kancelaria urzędu - parter budynku.
2. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w Zaproszeniu
do złożenia oferty wraz z Załącznikiem nr 1 - SOPZ i przygotować ofertę zgodnie z
określonymi tam wymaganiami.
3. Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w sposób czytelny i parafowane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien
dodatkowo umieścić informację ,,ZMIANA OFERTY".
X. Zamawiający nie uwzględni ofert:
1. Wykonawców, którzy złożyli więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
2. nieodpowiadającą warunkom postępowania,
3. złożoną po terminie,
4. złożoną w formie innej niż przewiduje procedura.
XI. Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zaproszenia do złożenia
oferty. Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.wup-rzeszow.pl oraz
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będzie wiążąca dla Wykonawców.
XII. Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty:
Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści
Zaproszenia do złożenia oferty nie później niż do dnia 24.12.2019 r., w jednej z form, o których
mowa w punkcie XIV. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zaproszenia do złożenia oferty
zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.wup-rzeszow.pl oraz
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i będzie wiążąca dla Wykonawców.
Kontakt:XVI. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego:
W zakresie merytorycznym i formalnym: Tomasz Świder tel. 17 - 743 28 54
Kod CPV:90511000-2, 90514000-3
Numer dokumentu:WA.2320.22.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: