Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15646662 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa zakwaterowania
Organizator:Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny
Adres: pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Wykonawca zapewni studentom Wydziału Ekonomicznego, odbywającym staż w ramach projektu kwaterunek w pokojach z jednoosobowym łóżkiem z pościelą, z dostępem do pełnego węzła sanitarnego.
Zakwaterowanie w miejscowości odbywania stażu według zadań:
2) w dniach 16.07.2018-10.08.2018 w odległości do 3 km od miejsca stażu (włącznie). Miejsce stażu: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole - 1 osoba,
3) w dniach 01.09.2018-30.09.2018 w odległości do 3 km od miejsca stażu (włącznie). Miejsce stażu: Nowa Itaka Sp. z o.o. ul. Reymonta 39 Opole - 1 osoba.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: w wersji elektronicznej na e-mail: ag@uni.opole.pl,
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 05.07.2018 r, do godz. 16.00
Termin składania:2018-07-05
Wymagania:Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Maksymalna kwota zamówienia to 4 200,00 brutto (1 400 zł brutto za każde zadanie).
4. Warunki płatności: termin 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
8. Do oferty musi zostać dołączony:
8.1. Wypełniony Formularz ofertowy;
8.2. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych).
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

9. Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegały ocenie.
10. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której więcej niż jeden Wykonawca złoży ofertę najwyżej ocenioną na podstawie kryterium oceny ofert (tj. z taka samą liczbą punktów) Zamawiający będzie procedował na podstawie art. 91 ust. 5 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Jeżeli sytuacja określona w zdaniu poprzedzającym zostanie ponowiona Zamawiający ma możliwość unieważnienia przedmiotowego zaproszenia.
Uwagi:7. Kryterium oceny ofert:
a) cena noclegu 40 pkt
b) odległość miejsca noclegu od miejsca stażu* 15 pkt
c) standard** 15 pkt
d) bezpłatny całodobowy dostęp do Internetu 10 pkt
e) bezpłatny dostęp do wyposażenia AGD*** 10 pkt
f) Zatrudnienie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 10 pkt.
odległość miejsca zakwaterowania od miejsca odbywania stażu obliczona w linii prostej za pomocą strony internetowej http://odleglosci.info/ przy czym:
- w miastach pow. 500 tys. do 5 km
- dla miast od 200 do 499 tys. do 4 km
- miejscowości poniżej 199 tys. do 3 km

Zakres kryterium
Ocena maksymalna
Odległość do 1 km od miejsca stażu
15 pkt
Odległość powyżej 1 km od miejsca stażu do połowy odległości wynikającej z wielkości miasta (2,5 km / 2 km / 1,5 km)
10 pkt
Odległość między połową odległości wynikającą z wielkości miasta (2,5 km / 2 km / 1,5 km) a wyznaczoną granicą odległości (5 km / 4 km / 3 km)
5 pkt
Odległość powyżej górnej granicy odległości
0 pkt
* standard podstawowy obejmuje pokoje jedno- lub dwuosobowe z łazienką i aneksem kuchennym
standard obniżony obejmuje pokoje trzy- lub cztero- lub pięcioosobowe z dostępem do łazienki i aneksu kuchennego na tym samym piętrze obiektu

Zakres kryterium
Ocena maksymalna
Pokój jedno-dwuosobowy z łazienką i aneksem kuchennym w pokoju
15 pkt
Pokój jedno-dwuosobowy z łazienką i aneksem kuchennym w korytarzu (to samo piętro) lub pokój trzy-pięcioosobowy z łazienką i aneksem kuchennym w pokoju
10 pkt
pokój trzy-pięcioosobowy z łazienką i aneksem kuchennym w korytarzu (to samo piętro)
5 pkt
Oferty nie spełniające powyższych kryteriów
0 pkt
** poprzez bezpłatny dostęp do wyposażenia AGD rozumie się bezpłatny dostęp do minimum lodówki i czajnika elektrycznego w miejscu świadczenia usługi bez ograniczeń dla uczestników przedmiotowego zamówienia.
Kod CPV:55100000-1.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: