Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17189768 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa zakwaterowania wraz z wyżywieniem kadry i studentów
Organizator:Uniwersytet Rzeszowski Dział Zamówień Publicznych
Adres: ul. S. Pigonia 6 Budynek A4, pok. 3, 35-310 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 17 872 10 00
E-mail:
Opis:III. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa zakwaterowania wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja podczas realizacji zajęć programowych z przedmiotów: obóz letni oraz letnie formy aktywności ruchowej nad Zalewem Solińskim.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 1.1 do ogłoszenia
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Miejsce i termin składania ofert: 8.3.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
8.3.2. Termin składania ofert - 26.04.2019r o godz. 10:00
8.3.3. Miejsce składania ofert - Uniwersytet Rzeszowski, KANCELARIA OGÓLNA, 35-959 Rzeszów, ul. Kopisto 2A, budynek A2, pokój 10
Otwarcie ofert:8.3.4. Termin otwarcia ofert - 26.04.2019r. o godz. 11:30 8.3.5. Miejsce otwarcia ofert - Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 6, bud. A4, Dział Zamówień Publicznych, pokój 3
Termin składania:2019-04-26
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia: 17.06.-10.07.2019r.
Wymagania:I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia
1.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp"
1.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy PZP.
1.3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.
II. Zasady prowadzenia postępowania
Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.
3.8. Podwykonawstwo:
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie takiego podmiotu, jak za własne działania lub zaniechania.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/-om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). Informację należy podać w formularzu Oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2
V. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. Ogłoszenia.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu:
Lp.
Warunki
1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw wykluczenia oraz nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.4. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia" na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w punkcie VI Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2 Ogłoszenia oraz braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.1. Ogłoszenia, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
6.2. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do dołączenia przez Wykonawcę do oferty
6.2.1. Formularz oferty
6.2.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza)-jeżeli dotyczy
6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
6.3.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
6.3.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia);
6.3.3. Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
6.3.4. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców.
6.4. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność
3
z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzonej przez dany ośrodek rezerwacji w odpowiadającym opisowi przedmiotu zamówienia miejscu w uprzednio ustalonym terminie.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
7.2. Pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego na adres Dział Zamówień Publicznych, ul. S. Pigonia 6 Budynek A4, pok. 3, 35-310 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres mjaszak@ur.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.
Uwaga: Zamawiający nie udziela wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu drogą telefoniczną. Wszelkie ustalenia / wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówienia - dokonane drogą telefoniczną, nie są wiążące.
7.3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
7.4. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie).
7.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują na adres e-mail jw.
7.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.7. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu z poczty elektronicznej o przesłaniu informacji.
7.8. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP/UR/73/2019 Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.
7.9. Zamawiający nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek (zapytanie) bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. (zapytań).Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazał ogłoszenie o zamówieniu- bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniane ogłoszenie o zamówieniu.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej i będzie wiążąca dla Wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców zamieszczają odpowiednią informację na stronie internetowej.
VIII. Oferty, ich przygotowanie, ocena i wybór najkorzystniejszej.
8.1. Termin związania ofertą:
8.1.1. Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, liczone od terminu składania ofert.
8.1.2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
8.2. Opis sposobu przygotowywania oferty:
8.2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4
8.2.2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia oraz ustawy Pzp. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia
8.2.3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
8.2.4. Formularze i oświadczenia (stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy .
8.2.5. Ilekroć w Ogłoszeniu, lub załącznikach do niego, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do podpisywania oferty oraz wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą (oświadczenia itp.). Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
8.2.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) w przypadku gdy wykonawca posiada pieczęć opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
8.2.7. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafką osoby upoważnionej do podpisywania oferty.
8.2.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
8.2.9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta w postępowaniu nr ZP/UR/73/2019 nie otwierać przed 24.04.2019r. godz. 11:30- Na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres wraz. z numerami telefonów Wykonawcy - aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
8.2.10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
8.4. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca zamieszcza w ofercie wartości netto, VAT i brutto.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena podana w ofercie jest ceną, ostateczną, nie podlegającą późniejszym negocjacjom - w cenie oferty należy ująć wszelkie usługi niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie - PLN
IX. Kryteria (oceny) wyboru oferty (udzielenia zamówienia):
Waga kryterium
- Najniższa cena brutto - 100%
9.1. Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %)
Sposób oceniania ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru.
Najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
5
C = najniższa wartość (cena brutto) z zaoferowanych x 100
wartość(cena brutto) z badanej oferty
a) zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku
b) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9.3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.
9.4. Rażąco niska cena. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9.10. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców zagranicznych unijnych lub w przypadku złożenia oferty Wykonawców zagranicznych z krajów trzecich, Zamawiający wymaga podania jedynie ceny: netto .............zł (słownie:.................................................). Zgodnie bowiem z prawodawstwem polskim, podatek VAT oraz koszty odprawy celnej uiszcza Zamawiający w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub w przypadku nabycia towarów pochodzących od podmiotów zagranicznych z krajów trzecich. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w toku oceny tego rodzaju ofert doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług i dokona porównania ofert w części dot. kryterium ceny. Wyliczony w ten sposób podatek, Zamawiający ma wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. Badanie ofert
10.1. W celu wyboru najkorzystniej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy złożone oferty zostały sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
10.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania wezwania tylko do Wykonawcy, którego ofertę oceni jako najkorzystniejszą.
10.4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń oraz treści oferty.
10.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.5.1. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia;
10.5.2. została złożona w innej formie niż pisemna;
10.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10.5.4. zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty Wykonawcy wzbudzi podejrzenia Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
6
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia;
10.5.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
10.5.6. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnej zmiany treści oferty;
10.5.7. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
10.5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10.6. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli:
10.6.1. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub
10.6.2. nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
10.6.3. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postepowania
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
10.7. Zamawiający poprawi w ofercie:
10.7.1. oczywiste omyłki pisarskie,
10.7.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
10.7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
10.8. Zamawiający nie udzieli zamówienia jeżeli:
XI. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników, udzielenie zamówienia
11.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (kryteriów wyboru oferty) przyjętych w niniejszym postępowaniu.
11.2. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona stosując wyłącznie kryteria i metody oceny ustalone w Ogłoszeniu.
11.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców, o:
11.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
11.3.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
11.4. Zamawiający zawiadamia wykonawców zamieszczając informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
11.5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej , informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
XII. Unieważnienie postępowania
12.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
12.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną;
12.1.3. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
12.1.4. w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem postanowień Ogłoszenia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
12.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy.
12.3. Jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie
12.4. zamówienia publicznego.
12.5. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wykonawców, zamieszczając zawiadomienie wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.
7
Zamawiający może nie udzielić niniejszego zamówienia, wówczas zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy PZP niezwłocznie zamieszcza informację o nieudzieleniu zamówienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Uwagi:XIII. Klauzula informacyjna
13.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
13.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, reprezentowany przez Rektora, tel. (17) 8721000
13.1.2.Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 8723439
13.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie na Usługa zakwaterowania wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja podczas realizacji zajęć programowych z przedmiotów: obóz letni oraz letnie formy aktywności ruchowej nad Zalewem Solińskim prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne, Oznaczenie sprawy: ZP/UR/73/2019 zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.);
13.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
13.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 10 lat;
13.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
13.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
13.1.8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
13.1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 - 198g)
13.2. Załączniki:
a) Formularz oferty - zał. nr 1
b) Oświadczenie- zał. nr 2
c) Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.1
d) Projekt umowy - zał. nr 3
z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
...............................................................
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
Kontakt:7.1. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Magdalena Jaszak
e- mail mjaszak@ur.edu.pl
Adres do korespondencji:
Dział Zamówień Publicznych
ul. S. Pigonia 6 Budynek A4, pok. 3, 35-310 Rzeszów
Kod CPV:55100000-1, 55110000-4, 55320000-9
Numer dokumentu:ZP/UR/73/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2019-04-17 10:23
Zmiana terminu

UWAGA NOWY: Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2019r o godz. 10:00