Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16655030 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-14
Przedmiot ogłoszenia:Usługę prania bielizny płaskiej i fasonowej
Organizator:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Adres: ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 (81) 528 79 00, fax: +48 (81) 528 79 07
E-mail:
Opis:Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwraca
się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę prania bielizny płaskiej i fasonowej oraz innego
asortymentu według załącznika nr 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na dezynfekcji, praniu (temperatura
prania minimum 95°C), suszeniu, prasowaniu, maglowaniu, segregacji i pakowaniu bielizny, odzieży
ochronnej oraz mopów i ścierek zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obwiązującymi
w zakładach opieki zdrowotnej z zastosowaniem preparatów pozytywnie zaopiniowanych przez PZH,
a także ich bieżącej naprawy, np. przyszywanie guzików, odłożonych listw itp.
2. Wszystkie środki stosowane do prania winny posiadać wszelkie wymagane certyfikaty
i świadectwa dopuszczające do obrotu.
3. Dostawa czystej i odbiór brudnej bielizny, odzieży ochronnej, mopów i ścierek
z i do siedziby Zleceniodawcy na:
- ul. Karmelickiej 7 i ul. Lubartowskiej 58 będzie odbywać się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek)
środkiem transportu Zleceniobiorcy;
- Gabinety szkolne ul. Hanki Ordonównej 4 (poniedziałek), ul. Wł. Jagiełły 11 (czwartek), ul.
Rycerska 9 (piątek) będzie odbywał się 1 raz w tygodniu z każdego gabinetu.
4. Zleceniobiorca będzie odbierał bieliznę do prania i dostarczał czystą z i do wyznaczonego miejsca
w siedzibie Zleceniodawcy.
5. Przy przekazywaniu bielizny do prania i odbiorze z pralni będzie sporządzany protokół,
obejmujący dane: ilość przekazanej bielizny w sztukach zadeklarowanych przez Zleceniodawcę
(Zleceniobiorcę przy zwrocie bielizny), data i godzina przekazania/odbioru, oraz podpisy osób
przekazujących/odbierających.
6. Zleceniodawca będzie przekazywał bieliznę, odzież ochronną, mopy oraz ścierki do prania
w 2 workach foliowym bezbarwnych - każdy oddzielnie szczelnie zamknięty.
7. Zleceniodawca wymaga, aby bielizna ogólnoszpitalna płaska, mopy oraz ścierki była
transportowana z pralni zapakowana po 10 sztuk, w 2 worki foliowe bezbarwne, każdy oddzielnie
szczelnie zamknięty, z podziałem na asortyment oraz posegregowana na poszczególne komórki
organizacyjne SCK zgodnie z protokołami przekazania/odbioru.
8. Zleceniodawca wymaga, aby bielizna tzw. fasonowa (fartuchy, garsonki, garnitury) była
transportowana z pralni w 2 workach ochronnych foliowych (szczelnie zamkniętych), zapakowana
pojedynczo, w pozycji wiszącej oraz dostarczana posegregowana na poszczególne komórki
organizacyjne SCK zgodnie z protokołami przekazania/odbioru.
9. Zleceniodawca wymaga aby czas usługi (od momentu przekazania bielizny do prania
do odbioru bielizny czystej) wynosił nie dłużej niż 2 dni robocze (nie dotyczy szkół)
10. Zleceniobiorca zapewni środki transportu mające zezwolenie Państwowego Inspektora
Sanitarnego na przewóz brudnej i czystej bielizny. Środki transportu winny być dostosowane do
przewozu brudnej i czystej bielizny (z zachowaniem podziału) oraz bielizny fasonowej
w pozycji wiszącej - nie powodując jej gniecenia.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż transport czystej bielizny nie będzie odbywał
się jednocześnie z brudną bielizną.
12. W przypadku wystąpienia święta w dniu odbioru i dostawy bielizny, Zleceniobiorca zapewni
odbiór brudnej bielizny i dostawę czystej następnego dnia roboczego.
13. Szacunkową ilość bielizny płaskiej, odzieży ochronnej, mopów i ścierek przewidzianej przez
Zleceniodawcę do prania określa Załącznik Nr 1.
14. Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o złożenie Państwa oferty pocztą lub faksem w terminie nieprzekraczalnym
tj. do dnia 21.01.2019r. do godz. 9:00 do SCK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
ul. Karmelicka 7, IV piętro, pok. SEKRETARIAT.
Termin składania:2019-01-21
Wymagania:Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy:
Warunki płatności - przelew na konto Wykonawcy 60 dni od daty wystawienia faktury. Okresem
rozliczeniowym jest jeden miesiąc, zapłata nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej
faktury.
Zamawiający wymaga, aby w ofercie :
- określić cenę jednostkową netto;
podać stawkę podatku VAT;
określić warunki płatności;
obliczyć wartość oferty brutto ( z VAT ), do porównania cen będzie brana cena oferty brutto.
Wymagane dokumenty:.
o Zaświadczenie o dopuszczeniu do używania samochodu do przewozu bielizny czystej i brudnej,
którym będą świadczone usługi na rzecz Zamawiającego wydane przez odpowiednie służby
sanitarno- epidemiologiczne
Kryterium wyboru oferty:
CENA 100%
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Piotr Złotkiewicz tel. 81/528-79-48, fax: 81/528-79-07, e-mail: pzlotkiewicz@sck.lublin.pl
Numer dokumentu:SCK/Z/06/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: