Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15513296 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Usługi cateringowe
Organizator:Urząd Gminy Lubicz
Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. toruński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56/ 621-21-00 fax. 56/ 678-21-22
E-mail:
Opis:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem ilości dokonywanych zakupów:
Usługa cateringowa obejmować będzie przygotowanie i dostarczenie jednego z niżej wymienionych wariantów poczęstunku, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego w ustalonym z wyprzedzeniem terminie i miejscu.
WARINT I:
- 2 rodzaje dań na ciepło (1 - wsze danie dwie zupy, 2 - gie danie dwa mięsa+ ziemniaki/ryż + surówki dwa rodzaje), wytrawne przekąski na zimno (5 rodzajów),
WARIANT II:
- przygotowanie porcji grochówki, pieczywa wraz z naczyniami i sztućcami oraz podanie,
WARIANT III:
- przygotowanie porcji kiełbasy grillowanej, bułki oraz musztardy / ketchupu wraz
z naczyniami i sztućcami oraz podanie,
Ogólne warunki realizacji usługi:
1. Zamówienia składane będą telefonicznie, najpóźniej 3 dni przed terminem realizacji
usługi. Czas i miejsce realizacji usługi, ustalane będą przy składaniu zamówienia, zależnie od potrzeb.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy jedynie za rzeczywistą ilość zrealizowanych usług,
obliczoną według stawek przyjętych na osobę w ramach poszczególnych wariantów.
3. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.
W ramach ustalonego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- dostarczanie posiłków w formie gotowej do podania np: w porcjach na półmiskach,
- wariant II i III - dopuszcza się możliwość użycia plastikowych naczyń jednorazowych,
- świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. ni ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2017 poz.149).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę proszę przesłać, mailem, pocztą lub doręczyć osobiście do dnia 15.06.2018 r.
do godz. 14:00
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres wykonawcy.
2. NIP.
3. REGON.
4. Nr rachunku bankowego.
5. Cenę netto i brutto.
6. Wyrażam zgodę na formy płatności określone w zapytaniu cenowym.
Termin składania:2018-06-15
Wymagania:Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
6. Dopuszcza się możliwość składanie ofert wariantowych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru któregokolwiek ze złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawdo zmiany terminu i godziny realizacji w/w usługi.
- Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym złożonej oferty.
Oferta:
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonanie kompleksowej usługi cateringowej w przeliczeniu na jedną osobę w wybranym wariancie na jedną osobę
Wariant
Cena netto cateringu dla jednej osoby
Cena brutto cateringu dla jednej osoby
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Oferta powinna również zawierać przykładowe menu danego wariantu poczęstunku tj. określać proponowane mięsa i wędliny oraz rodzaje surówek.
Proszę o zamieszczenie ceny jednostkowej towaru, wraz z podatkiem VAT, za jedną sztukę wariantu.
Orientacyjna ilość zakupu nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji umowy, stanowi podstawę dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Rzeczywista ilość zakupionego asortymentu wynikać będzie każdorazowo z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Sposób realizacji zamówień - możliwość odebrania zamówionego towaru na miejscu lub bezpłatny dowóz do Urzędu Gminy Lubicz lub innego, wskazanego w zamówieniu miejsca na terenie gminy Lubicz po uprzednim uzgodnieniu oraz w razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania poczęstunku, udekorowanie stołów obrusami i kwiatami oraz obsługę kelnerską dla ok. 200 osób.
Warunki płatności:
- przelew z odroczonym terminem płatności od 14 - 21 dni,
- karta płatnicza i/ lub gotówka.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: