Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21905178 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-17
Przedmiot ogłoszenia:Usługi cateringowe
Organizator:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Adres: Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:178507923
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70013
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPPK.08.06.00-18-0001/19 - Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022

Część 1
Usługa cateringowa

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Świadczenie usługi cateringowej wraz z dostarczeniem i obsługą kelnerską podczas konferencji.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej wraz z dostarczeniem i obsługą kelnerską podczas konferencji realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego pn. ,,Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.
2. Od Wykonawcy wymaga się zapewnienia serwisu kawowego dla max. 100 osób, zastawy jednorazowej (kubki do kawy/herbaty odporne na ciepło oraz kubki do soków/wody, talerze papierowe, tekturowe lub biodegradowalne, sztućce drewniane (widelce, łyżeczki) wraz
z rozłożeniem przed i złożeniem serwisu kawowego po konferencji.
3. W ramach serwisu kawowego Zamawiający wymaga zapewnienia minimum: herbata ekspresowa (różnego rodzaju) oraz kawa (rozpuszczalna i mielona) bez ograniczeń, mleko i/lub śmietanka do kawy, warnik z wrzątkiem, cytryna, cukier, woda mineralna w butelkach, gazowana i niegazowana (500 ml na osobę), sok z kartonu 100% (500 ml na osobę) z czarnej porzeczki, pomarańczy, jabłka - podany w dzbankach lub sok w butelkach (300 ml na osobę), ciasto typu sernik, wuzetka, kremówka lub drożdżówka itp. - min. 1 szt. na każdego uczestnika, ciastka cukiernicze - 100 g dla każdego uczestnika, owoce (min. 3 rodzaje), roladki z tortilli z warzywami i/lub z wędliną i/lub z serem - min. 2 szt. na każdego uczestnika, tartinki - 2 szt. na każdego uczestnika.
4. Usługa realizowana będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, położonym na terenie miasta Rzeszów.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-27
Termin składania:2021-09-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, w przypadku, gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w budżecie na realizację tego zadania, a nie jest możliwe zwiększenie kwoty. Jeżeli w wyniku negocjacji nie uda się uzyskać ceny mieszczącej się w budżecie Zamawiającego, Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy cena zaoferowana przez kolejnego Wykonawcę przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego w budżecie, procedura, o której mowa w niniejszym punkcie, zostanie powtórzona. Jeżeli w wyniku negocjacji prowadzonych z kolejnym Wykonawcą nie uda się uzyskać ceny mieszczącej się w budżecie, Zamawiający unieważni prowadzone postępowania.
4. W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy w razie powstania okoliczności nadzwyczajnych w związku z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców - Wykonawca nie może oczekiwać wydłużenia terminu realizacji Umowy.
14. W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych wymienionych powyżej i niemożności zrealizowania przedmiotu zamówienia do terminu 17.12.2021 r, następuje rozwiązanie Umowy. Wykonawca nie może z tego tytułu domagać się roszczeń oraz finansowej rekompensaty.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości ekonomiczne i finansowe gwarantujące realizację zamówienia,
3) dysponują potencjałem technicznym oraz formalno-prawnym i personalnym, umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1) Wykonawca lub podwykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni jedną osobę posiadającą status zgodny z kategoriami określonymi w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). tj. osobę:
a) bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
b) osobą poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu lub niewykonującą innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osobą usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) Inną osobę niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
g) osobę do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
2) Powyższe wymaganie/wymagania dotyczące statusu osoby zatrudnionej określone
w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) muszą być spełnione przed dniem zatrudnienia wskazanej osoby i potwierdzone odpowiednim dokumentem, do którego wgląd będzie mieć wyłącznie Wykonawca i Zamawiający.
3) W celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia wskazanej osoby, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu zanonimizowany dokument potwierdzający to zatrudnienie przed podpisaniem Umowy. Na etapie składania ofert, Wykonawca zobowiąże się do zatrudnienia wskazanej powyżej osoby, w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
4) W przypadku niezatrudnienia wskazanej powyżej osoby, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za niewykonanie umowy tj. 50 % maksymalnego wynagrodzenia. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do żądania oświadczeń (aktualnych na dzień ich złożenia) Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika oraz przedłożenia zanonimizowanego dokumentu, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących aspektu zatrudnieniowego.
5) Uwaga! Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, musi zatrudnić na czas realizacji zamówienia 1 osobę zgodnie z zapisami określonymi w art. 95 ust 1 ustawy PZP (Dz.U.2019, poz.2019 ze zm.) na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.

5. Podczas konferencji wymagana jest bieżąca obsługa serwisu kawowego (około 5 godzin).
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zastawę stołową, stosownie do ilości uczestników spotkania, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe
w serwetnikach, estetyczne podawanie posiłków, oraz pojemnik na resztki po spożytym posiłku.
7. W przypadku obowiązywania obostrzeń związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca dostosuje serwowanie posiłków do przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
8. Koszt dojazdu do miejsca konferencji musi być zawarty w cenie całości usługi cateringowej.
9. Okres realizacji zamówienia: do dnia 17.12.2021 r.
10. Zamawiający poinformuje o dacie 10 dni przed konferencją.
11. Zamawiający poinformuje o przewidywalnej liczbie osób obecnych podczas konferencji
do 2 dni przed datą ustalonego wydarzenia.
12. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w spotkaniach może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Trudno jest Zamawiającemu określić w % jak mniejsza to może być ilość. Wielkość zamówienia uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w spotkaniu. Rozpoczynając postępowanie Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-17
Data ostatniej zmiany
2021-09-17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Alina Kręt
tel.: 178507923
e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:2021-1756-70013, PF.261.17.2021.ES
Źródło: Internet i własne
Załączniki: