Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24831059 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-09
Przedmiot ogłoszenia:Usługi dostępu do Internetu
Organizator:Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Adres: ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 59-84-74-500, faks 59-84-74-510
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest na usługi dostępu do Internetu łączem transmisyjnym symetrycznym oraz usługi dzierżawy ciemnego włókna światłowodowego na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
2. Przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę składaną w formie elektronicznej należy dostarczyć do dnia 17.03.2023 do godz. 08.00.
Hasło do oferty składanej w formie elektronicznej należy przesłać odrębnym mailem niż ofertę na adres przetargi@spmzoz-slupsk.pl w dniu 17.03.2023 od godz. 08.00 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 o godz. 12.15, Ul. Tuwima 37.
Termin składania:2023-03-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy: 36 miesięcy od dnia 01.04.2023, godz. 6:00.
Wymagania:3. Wykonawca może składać oferty na dowolną ilość zadań. W ramach danego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania całego asortymentu w nim ujętego.
4. Ilekroć w zapytaniu ofertowym, umowie i innych załącznikach, jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typie lub np..." należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w zapytaniu, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w zapytaniu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w zapytaniu oraz załącznikach, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, w tym dokumenty równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w zapytaniu oraz załącznikach.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty
związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Sposób składania ofert:
1) Ofertę można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
2) Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisaną ,,Oferta na usługi dostępu do Internetu oraz usługi dzierżawy ciemnego włókna światłowodowego " do siedziby Zamawiającego Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, do dnia 17.03.2023 do godziny 08:00.
4) Ofertę składaną w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail przetargi@spmzoz-slupsk.pl, tytuł maila: ,,Oferta na usługi dostępu do Internetu oraz usługi dzierżawy ciemnego włókna światłowodowego".
5) Oferta składana w formie elektronicznej powinna być spakowana w programie 7-zip (https://www.7-zip.org/) i zabezpieczona hasłem.
8) Zamawiający odrzuci ofertę która: zostanie dostarczona po terminie, do której hasło zostanie dostarczone po terminie lub której z innych powodów nieleżących po stronie Zamawiającego nie będzie wstanie odczytać.
6. Zamawiający otworzy oferty składane w formie papierowej poprzez otwarcie kopert oraz oferty składane w formie elektronicznej poprzez rozszyfrowanie ich za pomocą wysłanych przez Wykonawców haseł.
Zasady i termin płatności: - zapłata należności nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury VAT, po zakończeniu miesiąca w którym Wykonawca świadczył usługi na rzecz Zamawiającego.
V. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączna ceną brutto odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zapytania ofertowego.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamawiający samodzielnie zweryfikuje spełnienie waruku poprzez weryfikację na stronie: https://bip.uke.gov.pl/rpt/rejestr-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych/ na podstawie numeru
z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedstawionego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
3. Zamawiający może w każdym momencie żądać od Wykonawcy dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków dotyczących przedmiotu zamówienia przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający może unieważnić postepowanie na każdym etapie, bez podawania przyczyn.
Kontakt:Pytania do treści zapytania ofertowego mogą być przesyłane do Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@spmzoz-slupsk.pl do dnia 14.03.2023 do godziny 10:00.
Numer dokumentu:ZP-M-261-10/23, ZP-M-261-10/23-W.1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: