Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługi druku materiałów
Organizator:Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
Adres: ul. Wrzeszczańska 29, 80-409 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:Kom.: +48 609 901 097
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI DRUKU MATERIAŁÓW (ARKUSZE OCENY, FORMULARZE I ULOTKI)
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiP11), jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.
Zamawiający informuje, iż zapytanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą bez podania przyczyny, lub do przerwania czynności związanych z zapytaniem bez podania przyczyny.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są usługi druku materiałów (arkusze oceny, formularze i ulotki) wraz z dostawą dla programów Kierunek Zdrowie i Zdrowy Uczeń
DOSTAWA z wniesieniem na adres: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, 80-409 Gdańsk, Ul. Wrzeszczańska 29
Projekty materiałów do wydruku (własne Zamawiającego) dołączono do zapytania. SZCZEGÓŁOWY OPIS WRAZ ZE SPECYFIKACJA WYDRUKÓW:
Nazwa Załącznik (nazwa) ILOŚĆ (set) FORMAT GRAMATURA KOLOR DRUK Typ papieru UWAGI
ZDROWY UCZEŃ
1. karta badań ZU Zał. 1 (karta badań -zdrowy uczeń) 6 tyś. A 4 Offset 90 g 4/4 dwustronny półmat Wykończenie dostosowane tak, aby po wypełnieniu długopisem pismo nie rozmazywało się.
2. Zgoda ZU Zał. 2 (zgoda - zdrowy uczeń) 7 tyś. AS Offset 120 g 4/4 dwustronny półmat Wykończenie dostosowane tak, aby po wypełnieniu długopisem pismo nie rozmazywało się.
KIERUNEK ZDROWIE
3. Ulotka (2017) Zał. 3 (ulotka kierunek zdrowie-2017) 1 tyś. A 4/3 170 g 4/4 dwustronny kreda Format A4 składany do formatu DL ,,C"
4. Ulotka (2018) Żal. 4 (ulotka kierunek zdrowie - 2018) 4 tyś. A 4/3 170 g 4/4 dwustronny kreda Format A4 składany do formatu DL ,,C"
5. Paszport Zdrowia Zał. S (paszport zdrowia) 3 tyś. A6 300 g 4/4 dwustronny karton Na paszporcie dzieci stawiają pieczątki, wykończenie obustronne, dostosowane tak, aby się nie rozmazywały.
6. Karta badań KZ Żal. 6 (karta badań -kierunek zdrowie) 4 tyś. A4 Offset 90 g 4/4 dwustronny mat brak
7. Zgody KZ Zał. 7 (zgoda -kierunek zdrowie) 3 tyś. aL Offset 90 g 4/4 dwustronny mat brak
3. Arkusze oceny psycholog Zał. 8 (arkusze oceny -psycholog) 2 tyś. A3 Offset 90 g 1/1 C2arny dwustronny - A3 składany do A4
9. Wiewiórki Żal. 9 (wiewiórki-psycholog) 1 tyś. A4 Offset 90 g 1/1 czarny jednostronny brak
10. Labirynt miś Żal. 10 (labirynt miś -psycholog) 1 tyś. A4 Offset 90 g 1/1 czarny jednostronny brak
11. Szlaczki Żal. 11 (szlaczki -psycholog) 2 tyś. A4 Offset 90 g 1/1 czarny jednostronny * brak
12. Karta dietetyka Żal. 12 (karta dietetyka) 3 tyś. AS Offset 120 g 4/4 dwustronny półmat brak
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 24 stycznia 2024r. do godz. 12:00
Termin składania:2024-01-24
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować do 12.02.2024
Wymagania:WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI :
- Płatność za wykonane usługi będzie płatna jednorazowo po realizacji zamówienia za całość przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający dokona płatności po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury dopiero po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty może prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług, poprzez wypełnienie punktu formularza oferty.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Zał. nr 1, Zał. nr.2., Zał.nr.3 należy wypełnić, podpisać (jeśli wykonawca posiada podpis elektroniczny prosimy podpisać elektronicznie) i przesłać na adres e- mailowy Zamawiającego: zamowieniapubliczne@opz.gdansk.pl Istnieje możliwość dostarczenia oferty w wersji papierowej, do sekretariatu GOPZiPU, w godzinach pracy Zamawiającego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawniona do zaciągania zobowiązań wobec Wykonawcy. W przypadku podpisania przez inną osobę do oferty należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
3. Prosimy o podanie numeru zapytania ofertowego: ,,GOPZiPU/262/2/2024/AK" w tytule e-maila lub na kopercie zawierającej ofertę w przypadku składania oferty w wersji papierowej.
Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty sporządzone nie zgodnie z wymaganiami w zapytaniu mogą zostać odrzucone.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Cena powinna być podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, w cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
- Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie o okres do 45 dni.
- W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca dostarczy w oryginale podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli Oświadczenie (Zał. nr 2, 3) które złożył wraz z ofertą cenową.
Numer dokumentu:GOPZiPU/262/2/2024/AK, GOPZiPU/262/2/2024/AK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: