Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-23
Przedmiot ogłoszenia:Usługi mycia i dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich
Organizator:Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Adres: Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (091) 48 98 200 faks: (091) 48 98 255
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaprasza do składania ofert w celu nawiązania współpracy i podpisania umowy w zakresie: 1. Przedmiot zamówienia
Usługi mycia i dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, drób i inne zwierzęta gospodarskie na terenie województwa zachodniopomorskiego, w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Zewnętrzna ekipa dezynfekcyjna do wykorzystania w każdym czasie, ze zobowiązaniem do podjęcia działań w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia potrzeby przez ZWLW.
Umowa będzie dotyczyła wykonywania przedmiotu zamówienia w określonym czasie reakcji, w zakresie wynikającym z realnych potrzeb Zamawiającego, bez zobowiązania Zamawiającego do realizacji zamówienia, w cenie wynikającej ze złożonej oferty.
Umowa na czas określony do 31.12.2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: niezwłocznie, nie później niż do dnia 31.07.2020 r.
Miejsce składania ofert: elektronicznie na adres: kancelaria@wiw.szczecin.pl
Termin składania:2020-07-31
Wymagania:Wszelką korespondencję, w tym m.in. prośby o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego należy przesyłać na adres e-mail:kancelaria@wiw.szczecin.pl Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień i dokonywał ewentualnych modyfikacji treści zapytania ofertowego na ww. stronie.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług mycia i dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich.
Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie oraz wykaz wykonanych usług wskazując miejsce, datę i przedmiot wykonania oraz dołącza referencje.
Uwagi:Niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej zamawiającego BIP http://bip.wiw.szczecin.pl w zakładce zamówienia do 30 000 Euro.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub odwołania zapytania ofertowego, a także prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) (dalej ,,RODO") informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin, e-mail: kancelaria@wiw.szczecin.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wiw.szczecin.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzjelenia zamówienia publicznego, znak sprawy: A.272. B 14.2020, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp".
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzjelenia zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
o dostępu do danych osobowych art. 15 RODO,
o sprostowania przetwarzania danych osobowych art. 16 RODO (sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
o ograniczenia przetwarzania danych osobowych art. 18 RODO (ograniczenie nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Numer dokumentu:A.272.B 14.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: