Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17435601 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Usługi nadzoru (monitoringu)
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Adres: ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 6433461, 85 6645850 fax 87 6434065, 85 6513783
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Usługi nadzoru (monitoringu) przy użyciu lokalnych systemów alarmowych
(LSA) obiektów Zamawiającego:
Część I - GDDKiA Oddział w Białymstoku
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ,,DROGOWIEC" w Augustowie, ul. Przewięź 1A (budynki: ,,A" i ,,B").
Część II - GDDKiA Oddział w Białymstoku
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ul. Krzyże 36 Białowieża (budynki: Szkoleniowo-Socjalny i gospodarczy). Część III - Rejon w Augustowie
Zadanie nr 1 - Rejon w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54 (budynek administracyjny i garaże).
Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Grajewie ul. Fabryczna 4 (garaże). Część IV - Rejon w Białymstoku
Zadanie 1 - Rejon w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 90 (budynek administracyjny) Zadanie 2 - Obwód Drogowy w Sokółce, ul. Witosa 122 (budynki Obwodu) Część V - Rejon w Łomży
Obwód Drogowy nr 2 w Szczuczynie ul. Sportowa 1 (budynek Magazynu Wiata). Część VI - Rejon w Zambrowie
Obwód Drogowy w Mężeninie (budynki Obwodu) - realizacja usługi przy użyciu sprzętu Wykonawcy, na warunkach podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części i zadania ww. zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
e-mail: kgasiewski@gddkia.gov.pl lub faksem nr 87 6434065 lub złożyć w siedzibie Rejonu w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54 pokój nr 108, do godz. 11.00 dnia 13.06.2019
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym. Do formularza ofertowego należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 13.06.2019 dnia r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.10.
Termin składania:2019-06-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Część I - Oddział GDDKiA w Białymstoku od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r. Część II - Oddział GDDKiA w Białymstoku od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r. Część III - Rejon w Augustowie od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r. Część IIV - Rejon w Białymstoku od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r. Część V - Rejon w Łomży od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r. Część VI - Rejon w Zambrowie od 01.07.2019 r. do 30.06.2023 r.
Zamawiający przewiduje przerwę w realizacji usługi w okresie od 01.06 do 30.09 każdego roku - dotyczy Części I zamówienia
Wymagania:W kopercie / opakowaniu zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszania zabezpieczeń
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Inne dane:
a) kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%)
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Gąsiewski tel. 87 6433461
Numer dokumentu:GDDKiA - O.BI.Z-11.2415.9.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: