Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18051069 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów
Organizator:Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Adres: al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 608 34 39
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia publicznego.
Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczyć usługi przeglądów konserwacyjnych oraz napraw sprzętu ujętego w poniższych tabelach, przeprowadzanych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu i obowiązującymi standardami, wykonywanych w pomieszczeniach biurowych gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
a. Przeglądy konserwacyjne wynikające z ilości wykonanych kopii:
Model Urządzenia Ilość Przewidywana ilość konserwacji w roku
Toshiba E-studio 167 1 2
Toshiba E-studio 207 3 2
Toshiba E-studio 255 2 2
Toshiba E-studio 281c 2 2

Toshiba 2060 1 2
Toshiba 305 1 2
Canon IR1024 10 2
Canon IR1018 2 2
Canon IR2230 1 2

HP4540 2 2
Konica Minolta C451 1 2
Konica Minolta C35 15 2
Konica Minolta 363 5 2
Konica Minolta 284e 4 2
Konica Minolta C287 1 2
Lexmark X925 3 2
Oki MB461 18 2
Oki MC352 25 2
Oki MC 362 1 2
Oki MC562dn 2 2
Oki MC873dn 1 2
Oki MC851 3 2
Oki MC853 2 2
Model Urządzenia Ilość Przewidywana ilość konserwacji w roku
Faks Panasonic Kx-FL 613 29 2
Panasonic UF-S2 1 2
Ricoh 1190 1 2
b. Naprawy usterek sprzętu powstałe w wyniku awarii.
c. Naprawy usterek sprzętu stwierdzone podczas przeprowadzonych przeglądów konserwacyjnych.
d. Zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do dokonania przeglądów oraz części zamienne do wykonania napraw.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę można złożyć:
1) osobiście w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. nr 294,
2) faksem na nr (022) 608 31 89,
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres,
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.lewkiewicz@stat.gov.pl
Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 41 943 040 bajta.
do dnia 3 października 2019 r. do godz. 10:00, wpisując w tytule: ,,Zapytanie ofertowe nr 59/DB/2019"
Termin składania:2019-10-03
Wymagania:II. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia.
2. Terminy wykonania:
ekspertyzy: w okresie 2 roboczych dni od zgłoszenia, konserwacji: w okresie 3 roboczych dni od zgłoszenia,
naprawy: w okresie 5 dni roboczych od momentu uzyskania zgody na wykonanie usługi, wymiany gwarancyjnej elementu objętego gwarancją w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego wady: niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Zgłoszenia wykonania ekspertyz, przeglądów konserwacyjnych lub napraw przekazywane będą do Wykonawcy drogą mailową lub faxem.
Przyjmuje się, że urządzenia będą konserwowane dwa razy w ciągu roku jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia na inną liczbę przeglądów niż podana w zapytaniu. Wykonawca zobowiązany będzie nadto do wykonania przeglądów konserwacyjnych na każde wezwanie uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, podczas przeglądu konserwacyjnego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca sporządzi notatkę, która zawierać będzie kalkulację kosztów części potrzebnych do naprawy, określenie liczby roboczogodzin oraz termin usunięcia usterki i przekaże ją Zamawiającemu.
Wykonanie przeglądu konserwacyjnego:
Wykonawca będzie wykonywał przeglądy konserwacyjne z częstotliwością wynikającą z ilości wykonanych przez urządzenie kopii,
Konserwacja będzie odbywała się zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz zgodnie z obowiązującymi powszechnie standardami. W skład czynności konserwacyjnych wchodzić będzie m.in.:
S ogólne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia w tym sprawdzenie halogenu/ świetlówki, skanera i obiektywu, zespołu utrwalania, zespołu bębna, zespołu wywołującego, stanu filtrów ozonu,
/ sprawdzenie i czyszczenie: elektrody ładującej, elektrody transferowej i separującej, toru
pobierania i transportu papieru w tym rolek, J czyszczenie: szyby oryginału, układu optycznego w tym odbłyśników i luster, wałków
teflonowego i gumowych, odrywaczy, S ogólne czyszczenie sprzętu wewnątrz i na zewnątrz,
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu konserwacyjnego w tym koszty dojazdu i materiałów zużytych do wykonania usługi,
Po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego Wykonawca przedstawi protokół, w którym w razie konieczności wskaże na konieczność dokonania naprawy,
Protokół podpisany z wynikiem pozytywnym przez uprawnionych przedstawicieli stron będzie podstawą do wystawienia faktury VAT oraz jej zapłaty przez Zamawiającego, Przeglądy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego zgodnie z przepisami BHP.
Wykonanie naprawy:
Wykonawca będzie wykonywał naprawy wynikające z awarii sprzętu lub stwierdzone podczas przeprowadzonego przeglądu konserwacyjnego,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej ekspertyzy urządzenia (udokumentowanej w formie pisemnej), zawierającej kalkulację kosztów części potrzebnych do naprawy, liczbę roboczogodzin przewidzianych na naprawę oraz termin usunięcia usterki.
Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi naprawy po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego,
Naprawa będzie odbywała się zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz zgodnie z obowiązującymi powszechnie standardami i wiedzą fachową Wykonawcy,
W przypadku gdy awaria będzie wymagała wymiany części, Wykonawca przedstawi wycenę naprawy i dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego może przystąpić do wykonania naprawy, Wykonawca ma obowiązek okazania Zamawiającemu wymienionych części, Po wykonaniu naprawy Wykonawca przedstawi protokół, który podpisany z wynikiem pozytywnych przez uprawnionych przedstawicieli stron będzie podstawą do wystawienia faktury VAT oraz jej zapłaty przez Zamawiającego,
Części i podzespoły użyte do naprawy muszą być nowe, oryginalne i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.
Naprawy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego zgodnie z przepisami BHP,
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów objętych
gwarancją, które powstały z winy Zamawiającego,
Za datę wykonania usługi przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru usługi z wynikiem pozytywnym.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy, w tym koszty dojazdu i materiałów zużytych do wykonania usługi. Wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze będą wykonywane narzędziami i materiałami własnymi Wykonawcy.
Wszelkie koszty dojazdów oraz transportu urządzeń zleconych do naprawy pokrywa Wykonawca, bez prawa żądania odrębnego wynagrodzenia.
Do naprawy urządzenia Wykonawca będzie używał części nowych i oryginalnych, zgodnie z wymaganiami producenta dla danego urządzenia. W przypadku braku dostępności takich części, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i uzyskaniu zgody, istnieje możliwość wykorzystania części dostępnych na rynku (równoważnych).
W ramach spełnienia klauzuli środowiskowej dojazd do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie poza godzinami szczytu tj. w godzinach 11:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawa może się odbyć poza siedzibą Zamawiającego po uzyskaniu zgody uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji wymienionych części i zużytych materiałów we własnym zakresie, co będzie potwierdzał protokołem zdawczo-odbiorczym, dołączanym do faktury VAT.

2. termin i warunki płatności
Wynagrodzenie za wykonywanie usług płatne będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury i dołączonego do niej Protokołu Odbioru usługi podpisanym z wynikiem pozytywnym, oraz protokołem zdawczo-odbiorczym z przekazania części do utylizacji, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonywania usług w zakresie naprawy kserokopiarek i faxów.
2) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie oświadczenia, które zawarte jest w formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
IV. Warunki gwarancji
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji:
na wykonane czynności przeglądu konserwacyjnego na okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym lub do następnego przeglądu, w zależności od tego, który z tych faktów nastąpi pierwszy,
na wykonane czynności naprawy na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady elementu objętego gwarancją, Wykonawca dokona niezwłocznie bezpłatnej wymiany gwarancyjnej tego elementu.
V. Klauzula środowiskowa
1. W ramach spełnienia klauzuli środowiskowej, dojazd do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie poza godzinami szczytu tj. w godzinach 11:00 - 15:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawa może się odbyć poza siedzibą Zamawiającego po uzyskaniu zgody uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji wymienionych części i zużytych materiałów we własnym zakresie, co będzie potwierdzał protokołem zdawczo-odbiorczym, dołączanym do faktury VAT
4
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w rozdz. II w wysokości 0,2% kwoty umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% tej kwoty,
2. za opóźnienie w wymianie elementu objętego gwarancją, w terminie, o którym mowa w rozdziale II w wysokości 0,2% kwoty umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% tej kwoty,
3. za naruszenie klauzuli środowiskowej, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony fakt naruszenia,
4. za brak dostarczenia protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazania części do utylizacji, w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,
5. za każde udokumentowane naruszenie zasad zachowania poufności danych i informacji, o których mowa w rozdz. VIII w wysokości 500,00 zł brutto. W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności danych i informacji Zamawiający będzie miał prawo również odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt 6,
6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty umowy brutto.
Kary umowne, o których mowa w pkt 1 - 5 podlegają sumowaniu. Kryteria oceny ofert. 1. Cena brutto oferty-100 %
Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
,,CO"=CB/CBBxCBB
Gdzie:
CO - Cena brutto oferty,
CB - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert, CBB - cena brutto oferty badanej.
Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełni wymagania formalne.
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.
W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przypadku jeżeli cena całkowita oferty będzie niższa co najmniej o 30 % od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert wówczas Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzjelenia przedmiotowego zamówienia bez podawania przyczyn.
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione jeżeli:
5
1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
2) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
3) do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

. Miejsce i termin złożenia ofert
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
5. Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Ofertę można złożyć:
1) osobiście w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. nr 294,
2) faksem na nr (022) 608 31 89,
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres,
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.lewkiewicz@stat.gov.pl
Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 41 943 040 bajta.
Uwagi:VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
a) pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp".
5. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres:
a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
b) po okresie, o którym mowa w pkt a), jeżeli jest to zasadne do 10 lat.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. przenoszenia danych osobowych;
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
' Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
6
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, Główny Urząd Statystyczny informuje, że:
1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą traktowane przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania umowy oraz (przez okres 10 lat jeżeli jest to zasadne) po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu umowy, pod rygorem pociągnięcia Przyjmującego zamówienie do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Przyjmującego zamówienie, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zwanego dalej ,,RODO",
2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997),
3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419),
4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Przyjmującego zamówienie lub osoby, którymi Wykonawca się posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami umowy.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień umowy,
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku
7
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
9. Strony potwierdzają, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy przekazywać będą dane osobowe swoich pracowników i współpracowników. Tym samym każda ze stron w ramach realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym.
10. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie.
11. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej lub elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
12. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.
13. Wykonawca - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego -administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy.
14. Zamawiający - podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone przez Wykonawcę -administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu i adres mailowy Wykonawcy.
Kontakt:Do kontaktów w sprawie zapytania upoważniony jest:
Dariusz Lewkiewicz, tel.: 22 608 34 39, e-mail: d.lewkiewicz@stat.gov.pl.
do dnia 3 października 2019 r. do godz. 10:00, wpisując w tytule: ,,Zapytanie ofertowe nr 59/DB/2019"
Numer dokumentu:59/DB/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: