Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Usługi prenumeraty prasy elektronicznej
Organizator:Ministerstwo Sprawiedliwości
Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 52 12 888
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi prenumeraty prasy elektronicznej
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Sprawiedliwości jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi prenumeraty prasy elektronicznej w okresie 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. w budynkach Ministerstwa zlokalizowanych w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje prenumeratę elektronicznych wydań prasy i czasopism fachowych o tytułach wyszczególnionych w załączniku nr 1 - formularzu asortymentowo-cenowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do zapytania pod nazwą ,,Istotne postanowienia umowy".
Miejsce i termin składania ofert: Wypełniony formularz cenowy należy złożyć do dnia 9 grudnia 2022 r.,
do godz. 16.00, pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Administracyjne, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl
Termin składania:2022-12-09
Wymagania:Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kc, tj. i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie niniejszego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Oferta cenowa powinna zostać przedstawiona na formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i obejmować cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: