Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23659725 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługi sprzątania
Organizator:Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile
Adres: ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 212 07 77
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD PIŁA
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych należących do WORD Piła w budynku przy ulicy Lotniczej 6.
Powierzchnia do sprzątania to 1450 m2.
b) Do obowiązków firmy sprzątającej należy:
- wycieranie kurzu z mebli i lamp
- czyszczenie mebli odpowiednim płynem do konserwacji
- czyszczenie drzwi i ościeżnic
- odkurzanie(zamiatanie) powierzchni podłóg
- wycieranie poręczy schodów
- mycie i polerowanie wykładzin, płytek PCV i klepek
- mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych
- mycie glazury i terakoty
- mycie i polerowanie luster i powierzchni błyszczących
- mycie schodów i klatek schodowych
- mycie parapetów okiennych
- uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, pojemników z mydłem, kostek WC
- neutralizacja zapachów w pomieszczeniach sanitarnych.
Wszystkie wymienione czynności Wykonawca winien wykonywać codziennie. Dodatkowo należy również:
Myć okna wraz z ościeżnicami oraz klosze i oprawy oświetleniowe co najmniej 4 razy w roku, mycie grzejników co najmniej raz w miesiącu.
W przypadku toalet publicznych (dostępnych dla klientów ośrodka) wymagane jest bieżące utrzymanie czystości.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia
używał środków czystości firmy Merida lub zamiennych o podobnych właściwościach. W przypadku używania innych środków niż Merida należy wcześniej
uzgodnić to z Zamawiającym. Zamawiający wymaga także stosowania maszyny do czyszczenia glazury.
d) Warunki wykonania usługi:
- sprzątanie w godz.ch od 14:00 do 19:00 (w pierwszej kolejności sprzątać należy pomieszczenia plombowane - ok. 20% powierzchni). Zamawiający wymaga, aby w okresie jesienno-zimowych, w celu zapewnienia czystości w holu głównym jeden z pracowników rozpoczął sprzątanie od godz. 9:00
- podczas pracy każda z osób sprzątających otwiera tylko to pomieszczenie, które aktualnie sprząta. Drzwi pozostałych pomieszczeń powinny być w tym czasie zamknięte na klucz
- po zakończeniu pracy w danym pokoju, każda osoba sprzątająca zobowiązana jest do sprawdzenia zamknięcia okien i odłączenia od kontaktów urządzeń elektrycznych z wyjątkiem komputerów i faksów.
e) Kontrola czystości pomieszczeń będzie prowadzona przez Zamawiającego. Z czynności tej sporządzany będzie protokół, który zostanie przekazany Wykonawcy. Drugi negatywny protokół może skutkować rozwiązaniem umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Miejsce składania ofert: oferta powinna być dostarczona osobiście do siedziby zamawiającego, przesłana za pomocą poczty, faksu (067-212-07-76) lub przesłana za pomocą maila: sekretariat@word.plla.pl
b) TERMIN SKŁADANIA ofert: 18 sierpnia 2022 roku do godz. 10,00.
Ofertę należy składać na załączonym formularzu wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę.
Termin składania:2022-08-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 01września 2022 roku - 31 grudnia 2023 roku.
Wymagania:d) O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Kryteria wyboru:
a) Cena-80%
b) Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 20%. Forma i warunki płatności:
a) Podstawą rozliczenia między stronami będzie comiesięczna faktura wystawiona przez Wykonawcę
b) Zamawiający będzie zobowiązany uregulować fakturę w ciągu 14 dni.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Tadeusz Teterus - tel. 67 212 07 77.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: