Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18370045 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługi telefoniczne
Organizator:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:722-323-013, 722 323 002
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
,,Usługi telefoniczne dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu,
ul. Wiśniowa 13a"
Opis wymagań:
Zapewnienie łącza E1 (PRA) z 30 kanałami rozmownymi w lokalizacji CPR Poznań - ul. Wiśniowa
13a, wraz ze świadczeniem powszechnych usług telekomunikacyjnych w technologii przewodowej
światłowodowej (wymóg bezwględny).
? Łącze musi być wykonane w technologii światłowodowej (niedopuszczalna jest technologia
miedziana).
? Zamawiający dopuszcza wizję lokalną lokalizacji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z p. Markiem Skocińskim, tel. 722 323 026 lub p. Robertem Błoszykiem, tel. 722 323
013.
? Zamawiający nie poniesie opłat instalacyjnych ani innych opłat związanych z uruchomieniem
łącza.
? Wykonawca musi zapewnić zachowanie aktualnej numeracji wiązki głównej jednego łącza
z zachowaniem ilości 50 DDI, jeśli to nie będzie możliwe musi uwzględnić koszt konfiguracji
serwera komunikacyjnego DGT MCX (Zamawiający ma bowiem pulę numerów wewnętrznych
analogowych i VoIP wykorzystującą tę numerację), które może dokonać firma zapewniająca
obsługę serwisową i gwarancję serwera tj. DGT S.A. Gdańsk.
? Wykonawca doprowadzi łącze E1 (PRA) do serwerowni CPR - Poznań, ul. Wiśniowa 13a.
? Zapewnione łącze E1 (PRA) na poziomie usuwania awarii SLA 99,7% (rozumianym jako nie
więcej niż sumaryczna 24- godzinna niedostępność łącza w ciągu roku).
? W ramach usług telekomunikacyjnych w lokalizacji Poznań - ul. Wiśniowa 13a muszą zostać
udostępnione następujące usługi: połączenia lokalne, połączenia międzystrefowe, połączenia
międzynarodowe stacjonarne i komórkowe, połączenia do sieci telefonii komórkowej T-Mobile,
Plus, Orange, Play i innych operatorów MVNO, połączenia na numery usług informacyjnych
oraz inne rodzaje połączeń.
? Mając na uwadze brak możliwości bardziej precyzyjnego zdefiniowania w formularzu
ofertowym ilości kupowanych usług Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o otrzymywania miesięcznych faktur, których wartość wynikać będzie z rzeczywistej
konsumpcji usług,
o zmiany ilości w poszczególnych asortymentach zamawianych usług, które będą
przedmiotem zawartej umowy w ramach ogólnej wartości zamówienia,
o rezygnacji i nieponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, wynikających
z niewykorzystanych usług jeżeli upłynął termin związania umową,
o innych połączeń, rozumiane jako połączenia nie wymienione w pozycji 7 opisu i
oczekuje ich taryfikacji zgodnie z cennikiem Wykonawcy, którego nazwę handlową
oraz miejsce publikacji należy również zamieścić w formularzu ofertowym.
Predykcja połączeń w cyklu miesięcznym:
Lp. Opis usługi
Parametry ruchu miesięcznego
miesięcznego
1 2 3
1. Połączenia międzymiastowe 35 h / 2000 połączeń
2. Połączenia lokalne 35 h / 2000 połączeń
3. Połączenia komórkowe krajowe 100 h / 8000 połączeń
4. Połączenia komórkowe Play 5 h / 500 połączeń
5. Połączenia międzynarodowe komórkowe i
stacjonarne
5 h / 300 połączeń
6. Usługi informacyjne 500 połączeń
Miejsce i termin składania ofert: Termin składani oferty via e-mail zk@poznan.uw.gov.pl - 28 listopad 2019 r.
Termin składania:2019-11-28
Wymagania:OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY
Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.
Zamawiający oczekuje celem dokonania porównania ofert przedstawienia następujących
informacji ofertowych przy założonych predykcjach obejmujące usługi wraz z abonamentem:
Miesięczne koszty
(netto)
Miesięczne koszty
(brutto)
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Gotowość do świadczenia usługi Oferent musi zapewnić począwszy od dnia 20 grudnia 2019
r. Usługa będzie realizowana od dnia 20 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r.
Uwaga: Oferent uwzględni, iż pula numerowa dotychczas wykorzystywana przez
Zamawiającego musi zostać skutecznie uruchomiona w ramach usługi w jednym z dni
roboczych w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Kontakt:SPOSÓB KOMUNIKACJI
Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem
722-323-013, 722 323 002 - do udzielania odpowiedzi upoważnieni są Robert Błoszyk i
Waldemar Paternoga.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: