Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18547782 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługi weterynaryjne
Organizator:Urząd Gminy w Murowie
Adres: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (77) 4 214-034 fax: (77) 4 214-032
E-mail:
Opis:I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,,Usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Murów na rok 2020 - ranne zwierzęta."
Miejsce i termin składania ofert: IV. Termin składania ofert: do 27.12.2019 r.
VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 14:15 w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Urzędu Gminy w Murów ul. Dworcowa 2, II piętro, pokój nr 17 lub e-mailem na adres: ug.murow.pl z adnotacją: ,, Usługi weterynaryjne związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Murów na 2020 r."
Termin składania:2019-12-27
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:V. Oferta musi zawierać:
1) nazwę przedmiotu zamówienia,
2) nazwę i adres oferenta oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
3) cenę ofertową brutto za usługi wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy,
4) dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną przez Okręgową Radę Lekarsko - Weterynaryjną,
5) dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.
VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.
Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami prawa. Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy załączonym do niniejszego zapytania - Załącznik nr 1.
VII. KRYTERIA WYBORU: CENA 100%
Źródło: Internet i własne
Załączniki: