Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-16
Przedmiot ogłoszenia:Usunięcie usterek instalacji gazowej wskazanych w protokołach z okresowej kontroli instalacji gazowych
Organizator:"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A
Adres: ul. H. Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wałbrzyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 572 729 876, Tel. +48 74 84 93 150
Opis:Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30 000 euro, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Zapytanie ofertowe dotyczy: Usunięcie usterek instalacji gazowej wskazanych w protokołach z okresowej kontroli instalacji gazowych w obiektach Spółki zlokalizowanych w Szczawnie Zdroju i Jedlinie Zdroju
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usuniecie wskazanych usterek
2. Wykonanie prób szczelności i sporządzenie protokołów przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań / pomiarów
3. Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 26.08.2019 do godz. 1200 w siedzibie Spółki w Szczawnie-Zdroju 58-310 przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Kancelarii Zarządu.
Ofertę można przesłać do siedziby Spółki faxem pod nr fax:. 74 / 84 36 764.lub/i pocztą elektroniczną na adres e-mail
Termin składania:2019-08-26
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
30 dni od podpisania umowy / otrzymania zlecenia
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie prac w terminie 30 dni od podpisania umowy / otrzymania zlecenia
Prace będą prowadzone na czynnych obiektach. Termin realizacji prac na poszczególnych obiektach należy uzgodnić z Inwestorem
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:
W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.
V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:
1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2. potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wzór oświadczenia załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego
3. Oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. Wzór oświadczenia załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego
VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Zakres przedmiotowy umowy/zlecenia wykonania usługi oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
2. Inne:
a) płatność przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
b) Za datę zapłaty uznaje się obciążenie rachunku zamawiającego.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a. Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Spółki.
b. Ofertę można przesłać do siedziby Spółki faxem pod nr fax:74 / 84 36 764, pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl
c. Oferta musi być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.
d. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego ,,za zgodność z oryginałem".
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
a. będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach;
b. zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.
Uwaga zamawiający zastrzega możliwość wezwania do złożenia oryginałów dokumentów pod rygorem odrzucenia oferty.
Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać:
1. Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
2. Kopie dokumentów, o których mowa w części V pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania ofertowego
3. Oświadczenia (załącznik nr 3 i 4) do Zapytania ofertowego.
Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Osoba odpowiedzialna formalnie - Marek Fajek tel. 572 729 876
Numer dokumentu:NZP/A/DT/39/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: