Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19761917 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie
Adres: Firlika 19, 71-637 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.+48 91 44 05 120, tel. 91 46 08 494
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie, w związku z prowadzonym
postępowaniem
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Usuwanie uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych
NW Szczecin".
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej
,,Platformą" pod adresem http://www.przetargi.wodv.gov.pl/.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem www.przetarqi.wody.gov.pl
w zakładce Instrukcja dla Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub
oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem
Platformy do dnia 01.09.2020 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2020-09-01
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy
do 6 listopada 2020 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena (waga kryterium 100%)
5. Zakres zamówienia - określa Przedmiar robót oraz kosztorys nakładczy
stanowiący załącznik nr 1 wzoru umowy.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2V.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: określone szczegółowo w § 9 wzoru umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
o Wykonawca w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego podaje cenę za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia (netto i brutto - tj. z należnym
podatkiem VAT wynoszącym 23%);
o Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami
arytmetyki;
o Wykonawca podając ceny w ofercie powinien uwzględnić wszystkie
czynności i wymagania, składające się na wykonanie zamówienia,
określone w Przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym oraz wzorze
umowy.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez
stronę: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Kompletna oferta musi zawierać:
o Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2);
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający dopuszcza
negocjacje w zakresie uzgodnienia wysokości wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do negocjacji będzie
zaproszony Oferent, którego oferta jest najbardziej zbliżona kwotowo
do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.
Celem złożenia
ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą,
Oferent korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie
wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz
załącza pliki. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były
opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta
dostępna na Platformie. Oferty oraz dokumenty lub oświadczenia
składane razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki
są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie
i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla
Zamawiającego, jak i dla innych Oferentów. Oferent może przed
upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty
przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta,
a następnie wyświetlany jest formularz składanej nowej oferty. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot
kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert
oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
Daniel Derkowski - Kierownik Działu Utrzymania Zarządu Zlewni
w Szczecinie, tel. 91 44 05 120, e-mail: daniel.derkowski@wody.gov.pl

Andrzej Marciniak - Kierownik Nadzoru Wodnego w Szczecinie,
tel. 91 46 08 494, e-mail: nw-szczecin@wody.gov.pl
Numer dokumentu:SZ.ZPU.2811.180.2020.DD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: