Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Organizator:Urząd Gminy w Kołczygłowach
Adres: ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. bytowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(59) 82 13 231, 232, 233, Fax: (59) 82 13 597, tel. 59 821 39 12
E-mail:
Opis:Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołczygłowy - edycja 2022
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo - cementowe) z terenu gminy Kołczygłowy. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 14 000,00 m2 co stanowi 210,00 Mg. Masę wyrobów zawierających azbest obliczono na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyty azbestowo -- cementowej waży 15 kg (0,015 Mg). Przedmiot zadania stanowić będą odpady zawierające azbest, tj. odpady o kodzie 17 06 05 - Materiały budowlane zawierające azbest. Łączna ilość punktów adresowych z terenu których planuje się odebrać wyroby zawierające azbest wynosi około 38.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuję:
1) Demontaż wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo - cementowe) zabudowanych na obiektach budowlanych (jeden budynek mieszkalny oraz cztery budynki/hale przemysłowe, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przygotowanie wytworzonych odpadów zawierających azbest do transportu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: ułożenie na paletach, szczelne opakowanie folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i oznakowanie opakowań w sposób przewidziany dla azbestu. Zważenie, załadunek i transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg, miejsc załadunku i rozładunku odpadów oraz nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i środowiska. Przekazanie odpadów zawierających azbest do miejsca, w którym mogą być poddane unieszkodliwieniu. Szacunkowa
ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu i unieszkodliwienia wynosi około 5 800,00 m2 co stanowi 87,00 Mg.
2) Przekazanie do unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy, już zdemontowanych i częściowo przygotowanych do transportu wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo - cementowe) wraz z ich zważeniem, załadunkiem i transportem. Planuje się odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu 35 nieruchomości. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosi około 123,00 Mg.
4. Ilość miejsc lokalizacji wyrobów zawierających azbest składająca się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową ustaloną na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany bądź zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy, a także ze względu na fakt wycofania się właściciela nieruchomości z wykonania usługi usuwania azbestu. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.
6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy usługi usuwania azbestu należeć będzie:
1) Uzgodnienie z właścicielami obiektów i miejsc, daty przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów i odpadów zawierających azbest z poszczególnych obiektów i miejsc. Termin usunięcia odpadów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela obiektu lub miejsca.
2) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu prac związanych z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości.
3) Dokonanie zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z poszczególnych obiektów, odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4) Organizacja i zabezpieczenie placu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.
5) Stosowanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.
6) Dysponowanie personelem przeszkolonym w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.
7) Zważenie wszystkich usuwanych odpadów zawierających azbest przed rozpoczęciem ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, przeprowadzone w obecności właściciela obiektu/miejsca bądź osoby przez niego upoważnionej lub przedstawiciela Zamawiającego i sporządzanie dokumentu potwierdzającego dokonanie ważenia. Ważenie należy przeprowadzić z dokładnością do 0,001 Mg.
8) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz uzyskanie pisemnego oświadczenia właściciela obiektu lub miejsca bądź osób przez nich upoważnionych o wykonaniu tego obowiązku.
9) Wykonanie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w sposób i przy użyciu specjalistycznych środków transportu spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach. Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić poprawność przygotowania odpadów zawierających azbest do transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub niedostatecznego zabezpieczenia odpadów, obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie tych nieprawidłowości przed rozpoczęciem transportu.
10) Transport zostanie dokonany przy użyciu środków transportu przystosowanych do transportu odpadu o kodzie: 17 06 05 - Materiały budowlane zawierające azbest.
11) Udokumentowanie Zamawiającemu przekazania odpadu do unieszkodliwienia poprzez przedłożenie dowodu unieszkodliwiania odpadów tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.
12) Sporządzenie tabelarycznego rozliczenia wykonanych prac w odniesieniu do poszczególnych obiektów i miejsc - zestawienie określające: adres oraz imię i nazwisko właściciela obiektu lub miejsca, z którego usunięto odpady zawierające azbest, masę przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, nr karty przekazania odpadu, datę przekazania odpadu, datę przyjęcia odpadu do unieszkodliwienia.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację z zakończonych prac w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdej nieruchomości. Przedmiotowa dokumentacja zawierać będzie:
1) Dokument potwierdzający zważenie usuwanych odpadów, określającą ilość przekazanych do unieszkodliwienia odpadów w Mg.
2) Kartę przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest, określającą ilość przekazanych odpadów w Mg.
3) Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
4) Oświadczenie właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., póz. 699 z późn. zm.).
2) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., póz. 2147 z późn. zm.) i przepisami ADR.
3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, póz. 649 z późn. zm.).
4) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r., Nr 216, póz. 1824).
9. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których dopuścił się podczas wykonywania usługi.
10. Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia Zamawiający jest zobowiązany prowadzić zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej (listem poleconym lub osobiście) na adres: Urząd Gminy Kołczygłowy, Ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, pokój nr 8 (sekretariat) w terminie do dnia 26 maja 2023 roku do godz. 12;00
Termin składania:2023-05-26
Miejsce i termin realizacji:II. Wymagany termin realizacji umowy.
1. Wymagany termin realizacji umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 29 wrzesień 2023 roku.
Wymagania:NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 130 000,00 ZŁ NETTO
3. Rodzaj zamówienia - usługa.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
13. Przedmiotowe zadanie finansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
hi. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty:
- potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO);
- aktualną umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie dopuszczenia w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 50 000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
aj w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata -w tym okresie, należycie wykonał oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające na demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda;
b) w zakresie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej trzema osobami przeszkolonymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz posiadającymi minimum półroczne doświadczenie przy usuwaniu azbestu.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 1, ppkt. 3 lit. a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane. Do Wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 1, ppkt. 3 lit. b Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Załącznik nr 3 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania wraz z podaniem ich doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
IV. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełnia warunków udziału, określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Ponadto z postępowania wykluczy się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., póz. 129).
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) Wykonawca w celu potwierdzenia niezachodzenia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt. 2, składa stosowne Oświadczenie, które zostało zawarte w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. Sposób wyliczenia ceny.
1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu, podając ją w złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do gorsza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty i rabaty.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
ym. Opis sposobu przygotowania oferty,
1. Oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie na której umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołczygłowy - edycja 2022 (II postępowanie).
2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. Oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
jX. Wykonawca składając ofertę załącza do niej nasypujące dokumenty.
1. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1).
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby te winny być przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest (Załącznik nr 3).
3. Wykaz co najmniej dwóch wykonanych i prawidłowo zakończonych usług wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji) czy zostały one wykonane należycie (Załącznik nr 4).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).
6. Aktualną umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie dopuszczenia w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
7. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 50 000,00 zł.
8. Wszystkie dokumenty są składane w oryginale, bądź na poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9. W przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów Zamawiający zwróci się jednorazowo o jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia dokumentu oferta zostanie odrzucona.
X. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zostało upublicznione poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.kolczyglowv.pl.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz opublikuję informację na stronie internetowej.
4. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę.
6. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału określonych w Zapytaniu ofertowym,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta,
2) wszystkie oferty zostaną odrzucone.
3) najkorzystniejsza oferta przekroczy wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji cen z Wykonawcami,
4) procedura obarczona jest niemożliwą do usunięcia wadą,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub jest nieuzasadnione.
Kontakt:XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Mateusz Pupka Lipiński, tel. 59 821 39 12, e-mail:
m.lipinski@kolczyglowy.pl.
Kod CPV:90650000-8
Numer dokumentu:RII.271.20.2023.ZPP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: