Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14961413 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-26
Przedmiot ogłoszenia:Utrzymanie powierzchniowego systemu odwodnienia
Organizator:MIASTO ZDUŃSKA WOLA
Adres: ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zduńskowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. centrala: 43 825 02 00 Tel. sekretariat: 43 825 02 01 Fax: 43 825 02 02
Opis:Utrzymanie powierzchniowego systemu odwodnienia na terenie miasta Zduńska Wola w 2018 roku
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa w dniu 05 marca 2018 r. o godzinie 12:00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, oznaczając kopertę zgodnie z pkt X ppkt 8.
Termin składania:2018-03-05
Wymagania:4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania - niezwłocznie.
5. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym ppkt 1 i ppkt 3.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: