Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-15
Przedmiot ogłoszenia:Utwardzenie terenu
Organizator:Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Adres: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:sekretariat: 12 20 10 240 fax: 12 34 18 487
E-mail:
Opis:wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: ,,Utwardzenie terenu (budowa chodnika, teren psiego wybiegu) na działce budowlanej nr 354/59 obręb 55 Podgórze, ul. Kurczaba, Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, według załączonego zakresu rzeczowego oraz załącznikami do zapytania ofertowego (dokumentacja techniczno-projektowa) i zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 19.10.2018r. do godz. 12:00, osobiście
lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20 w Krakowie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zzm.krakow.pl
Termin składania:2018-10-19
Miejsce i termin realizacji:9. Termin realizacji zamówienia: do dnia 07.12.2018r., przy czym Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi w dniu 26.10.2018r., a w przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.
Wymagania:2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia jest poniżej wartości wskazanej w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 39/2016 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20 w
Krakowie, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zzm.krakow.pl
6. Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej, odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.
7. Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z opisanymi kryteriami oceny ofert, spełniająca wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia etc.
Numer dokumentu:ZZM.ID.26.1.150.18.18475.BJ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: