Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Utwardzenie terenu
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Adres: ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Województwo / powiat: śląskie, pow. rybnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/ 4311440 wew. 23 wew. 52, 32 4311232
E-mail:
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką
w Książenicach przy Ul. Ks. Pojdy 98A (kod pocztowy 44-213), nr działki 2313/197, zgodnie z
poniższymi wymaganiami:
- wykonanie korytowania wraz z wywozem ziemi oraz innych zbędnych materiałów (np.
gruz)
- wykonanie warstw podkładowych o łącznej grubości 36 cm według przekroju z uzyskaniem
spadków (według rzutu)
- ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm w kolorze szarym wraz z wyprofilowaniem
spadków - 330 m?
- ułożenie 2 mb odwodnienia liniowego w kierunku studzienki
- zagęszczenie mechaniczne i wypełnienie szczelin między kostkami piaskiem
- połączenie rurą PCV odwodnienia liniowego ze studnią chłonną oraz podłączenie studni
chłonnej ze wpustem ulicznym (zgodnie z rysunkiem - około 26 mb.)
- ułożenie obrzeży 8*30*100 na ławie betonowej - 50 mb
- usunięcie korzenia drzewa przy śmietniku.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w postaci papierowej w siedzibie Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na
,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć terminie do dnia 15.05.2023r. do godz. 8:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Postępowanie dotyczące utwardzenia
terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką w Książenicach". Na kopercie należy zamieścić
informację o następującej treści: "Nie otwierać przed dniem 15.05.2023r. przed godziną 8:30".
Na kopercie należy podać nazwę firmy Wykonawcy składającego ofertę.
Otwarcie ofert:9. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 15.05.2023r. o godz. 8:30.
Termin składania:2023-05-15
Wymagania:Zapytanie ofertowe
prowadzone w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach"
zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych
utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką w Książenicach
Do niniejszego Zapytania ofertowego Zamawiający załącza rysunek poglądowy oraz przekrój.
Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji
lokalnej przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego.
W celu ustalenia terminu wizji należy kontaktować się z Zamawiającym telefonicznie
Tel. (32) 43 11 440 wew. 52.
3. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) są dopuszczeni do obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
z przyczyn określonych w regulacjach prawnych odnoszących się do szczególnych rozwiązań
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
c) posiadają umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami oraz normami, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości
d) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000zł.
4. Okres realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia
Umowy.
5. Kryteria oceny i wyboru oferty
Kryterium oceny i wyboru Oferty stanowi całkowita cena ryczałtowa brutto - waga kryterium
Cena - 100%.
Wyliczenie nastąpi według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
A = ------------------------------------------ x 100
Cena badanej oferty
6. Sposób wyliczenia ceny ofertowej
1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
ceny netto i ceny brutto.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty oraz ewentualne upusty i bonifikaty.
3. Cena ofertowa brutto ma charakter ryczałtowy tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami oraz normami.
4. Na Wykonawcy spoczywa ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia, a także kosztów oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na te koszty. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie wszystkich robót i
innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, powstałe różnice
stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego.
5. Cenę należy podać z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza).
6. Cenę netto i brutto oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN), cyframi oraz słownie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy cyfrowym, a słownym określeniem ceny, Zamawiający uzna
za wiążącą cenę wyrażoną słownie.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taką samą cenę, Zamawiający unieważni postępowanie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert złożonych w postępowaniu pod kątem
rażąco niskiej ceny w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod kątem cen
dumpingowych.
7. Warunki płatności
1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po
bezusterkowym odbiorze końcowym potwierdzonym spisaniem Protokołu odbioru odbioru
końcowego zadania.
3. Zapłata faktury nastąpi do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy właściwy dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W innym przypadku do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
Formularz oferty musi być opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) podpisany Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do
niniejszego Zapytania ofertowego;
b) kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunku dopuszczenia do
obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (np. wyciąg z odpowiedniego rejestru,
wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
c) kopię polisy ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000zł.
(jeżeli w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zawierał nową umowę
ubezpiecznia na kolejny okres, kopię nowej polisy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie
do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia - nie dostarczenie kopii polisy będzie skutkowało
naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych jak za opóźnienie w realizacji przedmiotu
Umowy);
d) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli Ofertę podpisuje Pełnomocnik
Wykonawcy).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
7. Wykonawca, który złoży Ofertę w niniejszym postępowaniu będzie pozostawał związany treścią
oferty przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. O wynikach postępowania zostaną poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazanej
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Informacja o wynikach postępowania zostanie także
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu mają prawo wglądu w oferty złożone przez
innych Wykonawców oraz w dokumentację postępowania na każdym etapie postępowania.
5. Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu może wnieść odwołanie od wyników
postępowania w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (skan dokumentu z podpisem) do
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
terminu złożenia odwołania ma data i godzina wpływu odwołania do Zamawiającego.
W przypadku odwołań wnoszonych na piśmie za pomocą poczty tradycyjnej decydujące znaczenie
dla zachowania terminu ma data i godzina wpływu odwołania do siedziby Zamawiającego, a nie
data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Odwołania, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
O wyniku rozpatrzenia odwołania Zamawiający informuje uczestników postępowania za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty rozumianego jako upływ terminów
wyznaczonych na wniesienie odwołań oraz zakończenie procesu ich rozpatrywania, Zamawiający
zaprosi do zawarcia umowy Wykonawcę, którego oferta została ostatecznie wybrana jako
najkorzystniejsza. O terminie zawarcia Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę mailem.
7. Odmowa zawarcia Umowy przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu powoduje, że
Zamawiający będzie uprawniony do unieważnienia postępowania lub do zawarcia Umowy z
Wykonawcą spełniającym wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu, który zajął kolejne miejsce
w rankingu cenowym.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.
10. Określenie sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Korespondencja kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego w ramach niniejszego
postępowania może być przekazywana według wyboru Wykonawcy, w następujący sposób:
a) pisemnie na adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny
b) drogą elektroniczną (za wyjątkiem złożenia Oferty, którą należy dostarczyć do Zamawiającego w
zamkniętej kopercie) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego
zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Brak potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości mailowej nie ma wpływu na
skuteczność doręczenia korespondencji przez Zamawiającego.
Uwagi:13. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO" Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w
Czerwionce - Leszczynach, dalej zwany jako ,,ZGM" informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w
Czerwionce- Leszczynach, ul. Ligonia 5C, strona: www.zgm-czerwionka-leszczyny.pl, tel. 32 4311
440.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w ZGM, e-mail: zgm.iod@czerwionkaleszczyny.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w niezbędnym zakresie zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub
osobę trzecią np. dochodzenie roszczeń), art. 6 ust 2 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), dla realizacji umów
cywilnoprawnych określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności w
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz obowiązku nałożonego przepisami prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które
wystąpią do Administratora Danych z żądaniem udostępnienia danych;
c) podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem Danych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w CzerwionceLeszczynach.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZGM przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w ust. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących
przechowywania określonych dokumentów.
6. Posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (art. 15-22
Rozporządzenia - RODO).
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy któryś z nich uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, narusza przepisy ogólnego RODO.
8. W przypadku wyrażenia zgodny - w myśl art. 7 ust 3 RODO, zgodę można w każdym momencie
cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem, natomiast spowoduje usunięcie danych w zakresie jakim
została udzielona zgoda.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem a w przypadku ich niepodania
konsekwencją jest brak prawnych możliwości podejmowania czynności w przedmiotowej sprawie.
10. Dane osobowe nie będą przez Administratora Danych podlegać automatycznemu profilowaniu.
Kontakt:11. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
- w sprawach formalnych związanych z prowadzonym postępowaniem - Pani Anna Piksa
Tel. (32) 43 11 440 wew. 23
- w sprawach merytorycznych - Pan Grzegorz Wolf
Tel. (32) 43 11 440 wew. 52
Numer dokumentu:109/ZW/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: