Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19226480 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-05-26
Przedmiot ogłoszenia:Utylizacja zużytych drewnianych podkładów kolejowych o kodzie 170204*
Organizator:PARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Gustawa Morcinka 17, 43-417 Kaczyce
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:0048 537 037 003
E-mail:
Strona www:http://www.pardi.pl
Opis:Przedmiotem usług świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, będzie odbiór oraz zagospodarowanie dostarczonych przez Zleceniodawcę zużytych drewnianych podkładów kolejowych, na podstawie załączonych specyfikacji oraz dokumentacji.
Specyfikacja:Poprzez zużyte drewniane podkłady kolejowe należy rozumieć odpad o kodzie 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe), zaklasyfikowany pod w/w kod odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923).
Poprzez zagospodarowanie należy rozumieć utylizację odpadów w procesach R3, R12, R13, na podstawie umowy notyfikacyjnej o numerze PL001253 zawartej przez Zleceniobiorcę zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr. 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie transgranicznego przemieszczania odpadów.
Miejsce i termin składania ofert: Przetarg dwustopniowy złożony z dwóch kolejnych Rund następujących po odpowiedniej analizie propozycji.
Oferta Rundy 1 obowiązuje od momentu złożenia do rozpoczęcia Rundy 2

Termin zamykający zwrot informacji Rundy 1 : 27/05/2020 2pm
na wskazany adres mailowy: podklady@pardi.pl

Potwierdzenie akceptacji dokumentów oraz uzupełniony o stawki / informacje skan dokumentu: Dokument do Kwotacji Runda 1.pdf
Otwarcie ofert:27/05/2020. Po wpłynięciu propozycji Rundy 1 bez udziału referentów. Przewidziano 2 rundy.
Termin składania:2020-05-27
Miejsce i termin realizacji:Planowane rozpoczęcie współpracy: 01/07/2020
Okres trwania umowy: do wyczerpania materiału i / lub, jeśli nie wskazano inaczej 1 rok z możliwością przedłużenia do lat 3.
Wadium:5000 zł
Wymagania:a. Tytuł prawny do dysponowania odpadem o kodzie 170204* - drewniane
podkłady kolejowe
b. Minimalny wolumen ? 1000 Mg w latach 2020/2021
c. Wadium ? 5000zł netto ? zwrotne w ciągu 14 dni od daty podpisania / braku
podpisania umowy wpłacone do 26.05.2020 na numer konta bankowego
PKO Bank Polski S.A. 85 1020 2430 0000 8602 0070 3447
d. Zaakceptowanie wstępnych warunków umowy wraz z załącznikami
e. Minimalna cena jednostkowa ? 880zł/Mg
Uwagi:W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań odnośnie procesów, dokumentacji prośba o bezpośredni kontakt do osób wskazanych.
Kontakt:Michał Frąckowiak 0048 537 037 001 - dział prawny

Paweł Rząp 0048 537 037 003 - dział operacyjny

Andrzej Okraska 0048 533 770 512 - dział łańcucha dostaw
Źródło: Internet i własne
2020-05-18 09:00
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.