Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Wybór wykonawcy robót budowlanych
Organizator:Urząd Miasta Świnoujście
Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (91) 321 31 93 fax (91) 321 59 95
E-mail:
Opis:dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Budowa osiedlowego mini parku w dz. Warszów - wykonanie przyłączy wod-kan. do toalety publicznej"
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania): załącznik nr 1
Miejsce i termin składania ofert: 7. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wim@um.swinoujscie.pl;
d) termin złożenia oferty: do dnia 15.07.2021 r. godz. 23.59;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Otwarcie ofert:8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 16.07.2021 r., Urząd Miasta Świnoujście
Termin składania:2021-07-15
Miejsce i termin realizacji:5. Data realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:
najniższa cena
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 36 miesięcy
9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu należytego wykonania usługi.
Kontakt:Wydział Inwestycji Miejskich
2. Dane do kontaktu: Marek Jankowski - Wydział Inwestycji Miejskich, tel. 91 321 26 64
Numer dokumentu:WIM.271.2.46.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: