Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14750194 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-18
Przedmiot ogłoszenia:Wycena tuszów i tonerów
Organizator:Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
Adres: ul. Lubelska 30, 24-300 Opole
Województwo / powiat: lubelskie, pow. opolski (lubelski)
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim zaprasza Wykonawców do
składania ofert na: wycenę tuszów i tonerów7 wg załącznika nr 1
Miejsce i termin składania ofert: Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2018 r.
w siedzibie Zamawiającego: Opolskie
Centrum Kultury' ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie, lub przesłać w formie elektronicznej
na adres email: sekretariat@ockopolelubelskie.pl. w terminie wskazanym powyżej.
Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego
na adres Nadawcy.
Termin składania:2018-01-23
Wymagania:1. WARUNKI FINANSOWE/ROZLICZENIA/PŁATNOŚCI:
1. Warunki płatności i termin płatności: płatność po wykonaniu usługi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury na dziennik podawczy.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
tym koszty dostawy i podatek od towarów i usług.
I. KRYTERIA OCENY OFERT:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny albo kryterium najkorzystniejszego
bilansu ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (przy spełnieniu
wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert).
II. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
1. pełną nazwę Wykonawcy
2. adres siedziby Wykonawcy
3. cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami pkt I.
IV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w
zaproszeniu i przekaże informację o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: