Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14946924 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Wycinania drzew
Organizator:23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Adres: ul. Jadwigi 1, 57-540 Lądek Zdrój
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 74 8117-219, Faks: 74 8117-227
E-mail:
Opis:wycinania drzew na terenie 23 WSzUR Sp ZOZ w Lądku Zdroju"
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).
SIWZ udostępniona zostanie na stronie internetowej: www.23wszur.pl. zakładka przetargi pod w/w
numerem od dnia 22.02.2018 r.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 07.03.2018 r. do godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego, przy ul. Jadwigi 1, sekretariat .
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 07.03.2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie zamawiającego, przy ul. Jadwigi 1 Pokój nr 8, zamówienia publiczne.
Termin składania:2018-03-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia obowiązywania umowy do 31.07.2018 roku.
Wykonanie prac dla pierwszego etapu nastąpi nie później niż do 31.05.2018 roku.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych .
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione w zestawieniu asortymentowo-ilościowym pozycje. Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi całość przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wycinania drzew na terenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego SZP ZOZ w Lądku Zdroju, które objęto wymaganym pozwoleniem na ich wycięcie.
Szczegółowy zakres usług opisano w przedmiocie zamówienia, który określono w załączniku
Nr 3 i Nr 3.1 do SIWZ oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, www.23wszur.pl .
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 77 21 14 00-6 - Usługi wycinania drzew.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:
2).1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2).2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości minimum 20.000,00 zł. A także jeżeli będzie realizował zamówienie bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury ( patrz wzór umowy § 5 ).
2).3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
2).3.1. W zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych- Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub pracowników wykonawcy, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia lub dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i które posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: prace na wysokości. Ocena na podstawie oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku Nr 7 do SIWZ )
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 ustawy Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty z uwzględnieniem możliwości
zawartej w art. i art. 24aa ust 1 Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ( załącznik do SIWZ: nr 2 i nr 5 oraz oświadczenie o zasobach podmiotów trzecich załącznik nr 6 )
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału wykazane w rozdziale VII , pkt. 1
ppkt 2) niniejszego ogłoszenia i wykaz zasobów / oświadczenie - załącznik nr 6 )
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.: załącznik nr 2 do SIWZ oraz uprawnienia do prowadzenia działalności.
Informacja na temat wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa 1). CENA 90 %
2).Cena wykupu pozyskanego drewna - 10 %
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVIII. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIX. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XX. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu w BZP : bez obowiązku .
Uwagi:Godziny urzędowania: od 07:00 do 14:35
Kontakt:Sporządził: Alicja Chrzanowska, tel. 74 8117-218, lub 501 956 054
Kod CPV:77 21 14 00-6
Numer dokumentu:05 / Pn p-zaU / 18.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: