Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15569998 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
pomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:55 6677531
Opis:1 Elbląg Elbląg gmina miejska ul. Podchorążych 1 nr dzial.: 201
Budowa sieci kablowej SN z istniejącej linii kablowej SN o długości 2x250m,
budowa i uruchomienie węzła sterowanego SN/SN w przygotowanym budynku
abonenckim. W miejscowości Elbląg ul. Podchorążych (zasilanie podstawowe).
sprawa ZN/2371/606MZI/2018/1701463
2 Elbląg Elbląg gmina miejska ul. Giermków
Przebudowa linii kablowych zasilających budynki przy ul. Szkolnej 1-6, Ślusarskiej 1-
6, Giermków 2-28 w Elblągu o długości łącznej ok. 1400m.
sprawa ZN/2372/606MZI/2018/16782
3 Elbląg Elbląg gmina miejska
Wymiana odcinków linii kablowej SN 15 kV od stacji transformatorowej T-4425
Dojazdowa PZZ do T-4014 Malborska Wod.
sprawa ZN/2373/606MZI/2018/18444
4 Godkowo Godkowo gmina wiejska
T-1153 Godkowo Kol. Modernizacja linii nN 0,4 kV obw. 100 i 200. Wymiana
przewodów gołych na izolowane o długości ok. 2,9km.
sprawa ZN/2374/606MZI/2018/18048
5 Malbork Malbork gmina miejska ul. Parkowa 2 nr dzial.: 4-12, 13/3
Wykonanie robót budowlanych: Przebudowa sieci kablowej SN, budowa węzła
sterowanego SN/SN w Malborku ul. Parkowa 2 dz. 12, 13/3
sprawa ZN/2375/606MZI/2018/1600405
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 108 /sekretariat/ do 25-06-2018 godz. 09:30
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala nr 107 data 25-06-2018 godz. 10:00
Termin składania:2018-06-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 31-08-2018 - umowa zostanie zawarta po informacji Inicjatora.
Przetarg nr 2 - 12 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 3 - 10-10-2018
Przetarg nr 4 - 10-10-2018
Przetarg nr 5 - 12 tyg. od daty podpisania Umowy
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Arkadiusz Nowak, w godz. 8:00-14:00, tel. 55 6677531
adres email: arkadiusz.nowak@energa.pl
Numer dokumentu:200/W/18/Oddział Olsztyn
Źródło: Internet i własne
Załączniki: