Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21996403 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785-857-559
E-mail:
Opis:Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych:
Turek Turek gmina miejska Ul. Poduchowne nr dział.: 317/17 sprawa ZN/7008/4646MZI/2021/2003919 763# Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Turek, Ul. Poduchowne gm. miejska Turek (stada 61049 obw. 4) Dziewiątka Kawęczyn gmina wiejska nr dział.: 246 sprawa ZN/7010/4646MZI/2021/2003557 763# Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego w m. Dziewiątka gm. Kawęczyn (stacja 60358 obw. 2) Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 14-01-2022 Przetarg nr 2 - 04-02-2022
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 14-10-2021 godz. 09:00
Otwarcie ofert:9 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 14-10-2021 godz. 10:10
Termin składania:2021-10-14
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 2 Cena brutto f 100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Numer dokumentu:1287/W/21/Turek
Źródło: Internet i własne
Załączniki: