Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Adres: ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:94 348 30 84
Opis:1
Jamno Parchowo gmina wiejska nr dzial.: 93/3
946.22# Przebudowa linii napowietrznej od stacji transformatorowej nr 04-0285 Jamno do słupa nr 203/3 dla dz. nr 93/3, wymiana kabla na stacji w rozdzielnicy, wymiana dwóch przyłączy napowietrznych na izolowane oraz przedłużenie przyłącza kablowego w m. Jamno, zgodnie z WP-P/21/014983 i dokumentacją projektową.
sprawa ZN/3295/8459MZI/2022/2102552
2
Budowo Dębnica Kaszubska gmina wiejska nr dzial.: 112/1 , 251/1
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 112/1, 251/1 w m. Budowo zgodnie z WP-P/21/091567.
sprawa ZN/3296/8459MZI/2022/2201150
3
Zielin Trzebielino gmina wiejska nr dzial.: 43/7
946.22# Wymiana złącza kablowego nr 04-0887-304/1-03 na złącze typu KRSN i budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 43/7 w m. Zielin zgodnie z WP-P/21/017630.
sprawa ZN/3297/8459MZI/2022/2201156
4
Tuchomie Tuchomie gmina wiejska nr dzial.: 593/3, 598/4
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 593/3, 598/4 w m. Tuchomie zgodnie z WP-P/21/104052.
sprawa ZN/3298/8459MZI/2022/2201157
5
Kowalewice Miastko obszar wiejski nr dzial.: 28
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 28 w m. Kowalewice zgodnie z WP-P/20/083553.
sprawa ZN/3299/8459MZI/2022/2201159
6
Myślimierz Trzebielino gmina wiejska nr dzial.: 3
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 3 w m. Myślimierz zgodnie z WP-P/21/061738.
sprawa ZN/3300/8459MZI/2022/2201155
7
Dolsko Miastko obszar wiejski nr dzial.: 69/5
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 69/5 w m. Dolsko zgodnie z WP-P/21/097423.
sprawa ZN/3301/8459MZI/2022/2201154
8
9
Wołcza Mała Miastko obszar wiejski nr dzial.: 78/3
946.22# Budowa przyłącza kablowego do zasilania dz. nr 78/3 i demontaż przyłącza napowietrznego od słupa nr 103 do budynku w m. Wołcza Mała zgodnie z WP-P/20/077319.
Miastko Miastko miasto Ul. Kujawska nr dzial.: 122
X.22# Wymiana istniejącego słupa ŻN nr 1108 na słup typu 10,5/12kN na dz. nr 122 w m. Miastko Ul. Kujawska zgodnie z WP-P/21/095834.
sprawa ZN/3305/8459MZI/2022/2201084
sprawa ZN/3303/8459MZI/2022/22016
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 Koszalin Ul. Morska 10, Biuro Podawcze pok. 100 do 06-06-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 106 parter, siedziba Oddziału Koszalin data 06-06-2022 godz. 11:15
Termin składania:2022-06-06
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-08-2022
Przetarg nr 2 - 02-11-2022
Przetarg nr 3 - 04-11-2022
Przetarg nr 4 - 04-11-2022
Przetarg nr 5 - 04-11-2022
Przetarg nr 6 - 04-10-2022
Przetarg nr 7 - 04-11-2022
ENERGA - OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Ogłoszenie nr 437/W/22/Bytów
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Przetarg nr 8 - 04-11-2022
Przetarg nr 9 - 19-08-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Danuta Jadwiszczak, w godz. 8:00-14:00, tel. 94 348 30 84
adres email: Danuta.Jadwiszczak@energa.pl
Numer dokumentu:437/W/22/Bytów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: