Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie chodnika
Organizator:Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Adres: ul. Modrzewiowa 23, 85-631 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 513-000-874
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- Temat: Wykonanie chodnika znajdującego się przy wejściu do klatek schodowych
ZAKRES ROBÓT
- Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - 150,0 m.
- Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 151,85 m2.
- Rozebranie nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin piaskiem - 9,9 m2.
- Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - 8,95 m2.
- Wywóz gruzu betonowego - 23,5 t.
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm - 178,0 m2.
- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem.
- Układania nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej typu polbruk
gr. 6 i 8 cm - 198,7 m2.
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 1szt.
- Wycieraczki do obuwia typowe 027m2 - 2 szt.
Specyfikacja:- Informacje na temat istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 w Bydgoszczy - p. Angelika Szyszka, tel. 513-000-874
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: - OFERTA -
Wykonanie nowego chodnika do klatek schodowych przy ul. Fordońskiej
414 w Bydgoszczy w terminie do 30.05.2018r. do godz. 15:00 w siedzibie
RWM-2 przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy w sekretariacie na I
piętrze
Termin składania:2018-05-30
Wadium:nie wymagane
Wymagania:INFORMACJE O CHARAKTERZE FINANSOWYM i TECHNICZNYM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Warunki udziału w postępowaniu
- Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia i osobami do samodzielnego sprawowania funkcji
technicznych na podstawie ustawy z 07 Lipca 1994 r Prawo Budowlane
- Referencje i wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia
- Określenie terminu realizacji zamówienia
- Propozycja okresu gwarancji na wykonane prace
- Ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej nie niższe niż
dziesięciokrotność łącznego wynagrodzenia brutto
- Zapoznanie się z przedmiotem i warunkami zamówienia
Informacja Administracyjna

- Inwestor dopuszcza możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: