Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2024-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie demontażu, wymiany i montażu mechanizmów napędowych osadnika Dorre'a
Organizator:Huta Cynku ,,Miasteczko Śląskie" S. A
Adres: ul. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie
Województwo / powiat: śląskie, pow. tarnogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 32 2888 444, 512 403 460, 512 403 392
Opis:wykonanie demontażu, wymiany i montażu mechanizmów napędowych osadnika Dorre'a nr 1
zapraszamy do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie demontażu, wymiany i montażu mechanizmów napędowych osadnika Dorre'a nr 1.

Zakres prac wraz z uwagami, przedstawia Załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - TRI - Demontaż, wymiana i montaż mechanizmów napędowych osadnika Dorre'a nr 1 (Zp 38107)" należy złożyć w siedzibie Huty Cynku ,,Miasteczko Śląskie" S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. godz. 1400.
Termin składania:2024-04-30
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji:

wykonanie demontażu: 27.05.2024 r. - 02.06.2024 r.
wykonanie montażu: 01.07.2024 r. - 07.07.2024 r.
Wymagania:Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Termin przeprowadzenia wizji : 18.04.2024 r. ÷ 25.04.2024 r.
Materiały (z wyłączeniem części zamiennych do osadnika Dorre'a), sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku ,,Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

Kosztorys ofertowy.
Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
Warunki i forma gwarancji.
Warunki i forma płatności - preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM S.A. (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień ,,Ogólnych Warunków Zamówienia", których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

swobodnego wyboru oferty.
negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Kontakt:Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

Marcin Waloszczyk kom. 512 403 460.
Dariusz Krzywoń tel. kom. 512 403 392.
Numer dokumentu:TRI-0004-0130/AS/24/ZO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: