Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17404096 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:(42) 675 20 00, (42) 675 11 04, (42) 675 20 01
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Piotrków Trybunalski, RE Łowicz
W podziale na 5 zadań:
Zadanie 1: Przebudowa LNSN Południe - Gidle od GPZ 5-G-03 ,,Radomsko-Południe" do stacji transformatorowej SN/nN nr 5-0131 na kablową.
Zadanie 2: Przebudowa linii napowietrznej SN Szreniawa-Czermno na linię kablową, całe odgałęzienie od stanowiska słupowego nr 79 kierunek Turowice Papiernia 5-0847 wraz z wykonaniem powiązania z linią 15kV Myślibórz-Sulejów.
Zadanie 3: Budowa linii kablowej SN od stanowiska słupowego nr 95 do stanowiska słupowego nr 113 LSN Kalinko - Tuszyn Las.
Zadanie 4: Głowno - Wierzbówka - Etap II odgałęzienie Nowostawy st. 4-0946 do st. 4-0275.
Zadanie 5: Głowno - Wierzbówka - Etap 1 - od 4-O-0372 do - 4- 0087.
2. Uprawnionym do ubiegania się u udzielenie zamówienia, w ramach niniejszego postępowania, jest Wykonawca zarejestrowany w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, w pierwszym z jego udziałem postępowaniu, wniosku o rejestrację w BKW. Formularz wniosku zgłoszeniowego oraz Instrukcja w sprawie rejestracji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tej samej kopercie co ofertę, jako odrębny pakiet dokumentów niezbędny do zarejestrowania Wykonawcy w BKW. W przypadku złączenia w/w dokumentów z ofertą, Zamawiający informuje, iż dokona ich wyodrębnienia z oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 04.06.2019 r. do godz. 09.00 w:
Kancelarii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi dnia 04.06.2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Termin składania:2019-06-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
Wadium:w siwz
Wymagania:IV. WADIUM
1. Obowiązek wniesienia i wysokość wadium określa Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeśli w Załączniku nr 2 do SIWZ Zmawiający zobowiązał Wykonawców do wniesienia wadium, jego wniesienie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert, wskazanym w punkcie IX ppkt 1 SIWZ.
2. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być: nieodwołalna, bezwarunkowa,
płatna na pierwsze żądanie beneficjenta z terminem ważności nie krótszym niż termin związania ofertą. Na gwarancji jako Beneficjent winien być wskazany: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
4. Potwierdzenia wniesienia wadium;
- w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach oryginał gwarancji winien być dostarczony do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (np. osobiście lub drogą pocztową). Zamawiający dopuszcza by oryginał znajdował się w tej samej kopercie co oferta, z zastrzeżeniem, że nie może być on na stałe z ofertą złączony. Ponadto poza dostarczanym oryginałem do oferty należy dołączyć kserokopię gwarancji potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
- w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym zaleca się, aby do oferty załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z podaniem numeru i nazwy postępowania , w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, także numeru części - zadania).
5. Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego w banku: Bank PEKAO S.A. numer konta 50 1240 6292 1111 0010 3590 2954
z adnotacją: Wadium, numer i nazwa postępowania, w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, także numer części - zadania).
6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie (tj. do upływu terminu składania ofert) decydować będzie data
i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po unieważnieniu Postępowania zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca niezwłocznie po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane.
8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub Wykonawca został wykluczony, bądź Oferta Wykonawcy została odrzucona, bądź upłynął termin związania Ofertą, bądź Oferta została złożona po terminie.
9. Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest Wykonawcy w wysokości w jakiej zostało wniesione, przy czym Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić odsetek za opóźnienie w zwrocie takiego świadczenia przez Zamawiającego.
10. Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji gdy, Wykonawca nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3. Wykonawca może przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA".
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.
8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej.
9. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega zwrotowi, chyba że Komisja Przetargowa zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy.
10. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie.
6. Wymagane warunki gwarancji znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
7. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku aukcji elektronicznej lub w toku negocjacji, o których mowa w pkt. XI SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, obejmującej całe zadanie.
11. Dopuszczalność powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia lub jego części podwykonawcom oraz wymagane dokumenty dot. podwykonawców określa załącznik nr 3 do SIWZ..
Numer dokumentu:GZ/321/KK/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: