Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu
Adres: ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 062 598 64 19 lub 696 122 575
Opis:Zapytanie ofertowe
(dokumentacja projektowa)
na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Dziadowa Kłoda Ul. Słoneczna, 30680, gm. Dziadowa Kłoda, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 27/II/2021 z dnia 21.05.2021r. stanowiącymi integralną część zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy-wykonanie projektu" dostępnym na stronie internetowej http://www.ouid.pl/pliki-do-pobrania, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 02.06.2021r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki) Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: ,,OFERTA - dot. dokumentacji w m. Dziadowa Kłoda Ul. Słoneczna, 30680, gm. Dziadowa Kłoda, zapytanie nr TT/T II/1176/2021"
UWGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.
Termin składania:2021-06-02
Wymagania:Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej' Izby Inżynierów Budownictwa.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.
Kontakt:Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaja Kuncmana, tel. 062 598 64 19 lub 696 122 575
Numer dokumentu:TT/TII/1176/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: