Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: wykonanie odwodnienia drogi powiatowej
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Adres: ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj
Województwo / powiat: lubelskie, pow. biłgorajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 84-6867078, fax 84- 6881820
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 2930 L Zagumnie -Biłgoraj- Majdan Nowy w m. Dereźnia Zagrody.
2. Projekt odwodnienia DP 2930L dotyczy odcinka drogi od km 5+640 do km 6+270 (strona lewa).
3. Zakres prac budowlanych obejmuje:
- roboty ziemne,
- rowy otwarte i zamknięte ,
- przepusty pod zjazdami i droga gminną, -studzienki ściekowe,
- regulacja zjazdów i ich odtworzenie ,
- zabezpieczenie i usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,
4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
a) pozyskanie map do celów projektowych;
b) dokumentacja projektowa (musi zawierać: opis techniczny, plan zagospodarowania, profil podłużny, szczegóły konstrukcyjne) - 5 egz.
c) kosztorys inwestorski - 1 egz.
d) przedmiar robót - 1 egz.
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egz.
e) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
f) złożenie kompletnego wniosku pozwolenia na budowę,
g) opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji.
5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną terenu przed złożeniem oferty.
6. Wszystkie założenia projektowe dotyczące opracowywanej dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.
7. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należy:
a) uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
b) roboty budowlane objęte dokumentacją projektową należy opisać w sposób wyczerpujący, jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
c) uzgadnianie z Zamawiającym ostatecznych rozwiązań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu,
d) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci nie związanych z funkcją drogi, a znajdujących się w granicach opracowania projektowego,
e) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnianie dokumentacji w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji.
8_, Wymagania ogólne:
a) Dokumentacja projektowo winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której możliwe będzie złożenie wniosku pozwolenia na budowę.
b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji.
c) Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.
d) Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.
e) Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
f). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do projektowania i kosztorysowania. 9. Do projektów należy załączyć:
a) kserokopie (potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) oświadczenie projektantów a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
10. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie projektanta o jej kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w punkcie 4. Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.
12. Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku /-ach (pamięć masowa) w 2 kompletach:
a) w formacie pdf
b) w formacie edytowalnym:
- dokumenty tekstowe - doc lub odt,
- pliki graficzne - dwg lub dxf,
- kosztorysy i przedmiary - xls lub ods,
- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych - xls lub ods.
13. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (z wynagrodzeniem kosztorysowym) a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
14. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
16. Do obowiązku wykonawcy należy udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie dokumentacji na etapie realizacji robót budowlanych.
17. Informacje dodatkowe:
Opracowanie wykonane na podstawie niniejszego zamówienia stanowić będzie własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy powstałej na podstawie niniejszego zamówienia na czas nieoznaczony z prawem Zamawiającego do wprowadzenia zmian.
Miejsce i termin składania ofert: VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie, faksem lub drogą elektroniczną) w terminie do dnia 27.11.2020r. do godz. 12.00 na adres Zamawiającego.
e-mail: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl fax (84) 688-18-20
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020r., o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego
Termin składania:2020-11-27
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie kompletnej dokumentacji: do dnia 30.04.2021 r.
Wymagania:IV.WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:
Oferta - sporządzona na załączonym do zapytania formularzu, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:
kryteria oceny ofert: Cena oferty - 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
Kontakt:5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Osoby do kontaktu: Maria Góralska, Urszula Marek.
Numer dokumentu:IZP.3511.24.2020, IZP. 3511.24.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: