Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na zabudowę tarasu
Organizator:Powiat Wołomiński, Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Adres: ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na zabudowę tarasu
budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres opracowania projektu obejmuje ~ 73 m2 powierzchni istniejącego tarasu.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W ramach tego zamówienia ma zostać sporządzona dokumentacji dla inwestycji pod następującą nazwą:
Zadaszenie tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin Inwestorem zadania jest: Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
W związku z powyższym wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla realizacji niniejszego zamierzenia Jednostka Projektowa uzyskuje dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
1.1. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
o opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego (rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego; - w ilości 2 egz. w terminie 1 tygodnia od podpisania umowy,
o pozyskanie mapy do celów projektowych oraz innych dokumentów niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na nadbudowę, wypisy z ewidencji gruntów aktualne na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie inwestycji (nie starsze niż 30 dni);
o wykonanie ekspertyzy potwierdzającej możliwość nadbudowy wg zatwierdzonej koncepcji konstrukcyjno - materiałowej - w ilości 5 egz.;
o opracowanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie go w wydziale budownictwa - w ilości 5 egz.; w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
o uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na nadbudowę, w terminie do 75 dni od dnia złożenia wniosku,
o opracowanie i przekazanie projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia (w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389))- przetargu nieograniczonego - w ilości 3 egz., w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
o opracowanie specyfikacji technicznych (ogólnych i szczegółowych) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji.
o Jednostka Projektowa ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego,
o kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji,
o dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych,
o sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót bez dodatkowych
roszczeń finansowych (II kryterium),
o Nadzór autorski sprawowany będzie sprawowany w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,
o Jednostka Projektowa przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta umowa,
Wymienione powyżej egzemplarze opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone w formacie rysunku nieprzekraczającego rozmiaru A3. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej - wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST, XLSX).
UWAGA ! Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę należy wykonać po jej zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym organ wydający.
Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu oryginały uzgodnień decyzji, pozwoleń dotyczące uzgodnienia rozwiązań technicznych projektu wraz z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.

1.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej Jednostka Projektowa w ramach zamówienia:
a) zaprojektuje zadaszenie tarasu w konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym pokrytym gontami bitumicznymi, ściany osłonowe z bezbarwnego brezentu umożliwiającego jego zwninięcie, odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni;
Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia ,,lub równoważny" należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 29.05.2019 r. do godz. 1200, w kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu 29.05.2019 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200.
Termin składania:2019-05-29
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje następujące terminy związane z realizacją zadnia:
a. opracowanie koncepcji rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego (rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającego; - w ilości 2 egz. w terminie
1 tygodnia od podpisania umowy,
b. opracowanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie go w wydziale budownictwa
wraz z ekspertyzą potwierdzającą możliwość nadbudowy wg zatwierdzonej koncepcji konstrukcyjno - materiałowej - w ilości 5 egz.; w terminie 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
c. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na nadbudowę,
w terminie do 75 dni od dnia złożenia wniosku,
d. opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia - przetargu nieograniczonego - w ilości 3 egz.,
w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji,
e. sporządzenie specyfikacji technicznych (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., w terminie do 40 dni od zatwierdzenia koncepcji.
Wymagania:4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenie umowy nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) przedstawienie wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Usługi wskazane w wykazie powinny odpowiadać swoim rodzajem i zakresem usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia, min.:
- wykonanie co najmniej 2 dokumentacji składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy budynku,
b) prowadzenia działalności gospodarczej

6. WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów wraz z ofertą:
a) wykazu usług
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
I kryterium: Cena za wykonanie zadania - 60 punktów
Cenę należy ustalić, jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony formularz ofertowy.
W ramach kryterium "Cena za wykonanie zadania" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia wynikające z oferty.
Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:
Najniższa cena oferty
PC = --------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty
II kryterium: Nadzór Autorski - 40 punktów
,,Nadzór Autorski" dotyczy sprawowania tej funkcji w trakcie prowadzenia prac w cenie złożonej oferty.
Punktacja II kryterium PK
Sprawowanie Nadzoru Autorskiego - 40pkt.
Brak sprawowania Nadzoru Autorskiego - 0pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki postawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = PC + PK
gdzie:
PC - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
PT - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Nadzór Autorski"
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres wskazany powyżej.
Oznakowanie oferty powinno być następujące:
o dane oferenta (nazwa, siedziba)
o Oferta na:
,,wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej na zabudowę tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Radzyminie wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę."
-Z dopiskiem : nie otwierać przed 29.05.2019 r. do godz. 13.00
Kontakt:Michał Suchta m.suchta@powiat-wolominski.pl lub wid@powiat-wolominski.pl
Kod CPV:45200000-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: