Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17862415 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw
Organizator:Urząd Miejski w Łomiankach
Adres: Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:Kontakt: tel.: (22) 768-63-00, (22) 768-63-24 tel. 22 768 62 31
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia i nie stanowi
ogłoszenia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015
poz. 2164) oraz oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie:
1.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw ul. Akacjowa 20a,
2. Doposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 2 ul. Porucznika Francisa
Akinsa 8 w Dziekanowie Leśnym
3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów
ul. Strzelecka 35 w Sadowej
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na trzy place zabaw oraz
doposażenie wskazanych placów.
Inwestycja realizowana będzie na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego
w powiecie warszawskim zachodnim, gmina Łomianki.
Przedmiot zamówienia:
l.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw ul. Akacjowa 20a
- zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem naturalnego środowiska,
- projekt placu zabaw: z wydzieleniem stref dla dzieci młodszych i starszych,
- wydzieleniem strefy wypoczynkowej dla dorosłych,
- wydzielenie strefy amfiteatru,
- elementy małej architektury,
- zmiana lokalizacji istniejącej siłowni,
- projekt przebudowy istniejącego boiska.
3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów
ul. Strzelecka 35 w Sadowej
-projekt doposażenia istniejącego placu zabaw wraz z modernizacją istniejącej nawierzchni,
-demontaż starych zabawek,
-zmiana lokalizacji istniejących zabawek.
Termin realizacji zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu zabaw ul. Akacjowa 20a był nie dłuższy
niż 60 dni od podpisania umowy.
Doposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 2 ul. Porucznika Francisa Akinsa 8
w Dziekanowie Leśnym był nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy,
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów ul. Strzelecka
35 w Sadowej był nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy.
Wymagania Zamawiającego:
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji
projektowej dokonał wizji w terenie w celu określenia faktycznego zakresu dokumentacji.
- Zamawiający wymaga aby przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca uzyskał
akceptację zamawiającego na proponowany zakres.
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wszelkich uzgodnień niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na realizację przedmiotu projektu.
- Zamawiający wymaga aby termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu zabaw ul. Akacjowa był nie dłuższy niż
60 dni od dnia podpisania umowy.
Doposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym był nie dłuższy
niż 30 dni od dnia podpisania umowy,
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej był nie dłuższy niż 30 dni od dnia
podpisania umowy.
Uwagi:
- Wszystkie projektowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać
certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgody - potwierdzające zostały wykonane w oparciu
o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dziećmi.
-Zamawiający dopuszcza wizje lokalną w terenie przed złożeniem oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać drogą mailową na adres: agatastefanska@poczta.lomianki.pl
Tytuł oferty:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu zabaw ul. Akacjowa,
2. Doposażenie placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej.
Termin składania ofert:
do godziny 12.00 w dniu 30 sierpnia 2019 roku.
Termin składania:2019-08-30
Wymagania:Kryterium wyboru ofert - cena 100%
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt:Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest:
Maciej Sitkiewicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów maciej.sitkiewicz@lomianki.pl
tel. 22 768 62 31
Agata Stefańska agatastefanska@poczta.lomianki.pl
Numer dokumentu:WIR.7011.15.15.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: